مرور برچسب

استاد برنجکار

توحید عبادی

توحید عبادی یعنی فقط باید خدا را عبادت کرد و فقط از او اطاعت نمود. فهم درست توحید عبادی بسیار اهمیت دارد. برای مثال

توحید تشریعی

توحید تشریعی یعنی هر گونه حکم و قانون گذاری فقط از آنِ خداست. در اینجا چند سؤال پیش می آید: • منبع اصلی قانون و

توحید افعالی

توحید به معنای بی نظیر بودن خداوند است که دارای مراتب مختلفی است. مثلا گاهی در مورد یکی بودن خدا بحث می شود که به آن

توحید صفاتی

توحید صفاتی به این معناست که صفاتِ خداوند بی‌نظیر است. ما خدا را با اوصافش می‌شناسیم اما اوصاف او ویژگی خاصی دارد و

توحید ذاتی

توحید ذاتی به معنای یگانه بودنِ ذات خداست یعنی این عالم یک خدا بیشتر نمی‌تواند داشته باشد. توحید ذاتی اولین و اصلی ترین

توحید چیست؟

توحید چیست؟ ممکن است این سوال ذهن شما را درگیر کرده باشد و به دنبال جوابی دقیق و ملموس برای آن می گردید. در این مقاله

وحدانیت و اهمیت آن

در این مقاله دربارهٔ وحدانیت که یکی از صفات خدای رحمان است مطالبی مطرح خواهد شد؛ به دلیل اهمیت صفت توحید نسبت به سایر

ابتلائات الهی

حکمت وجود ابتلائات و گرفتاری‌ها در زندگی انسان چیست؟ این سؤالی است که در مواقع مختلف برای بسیاری از ما پیش می‌آید. از

افزایش معرفت

یکی از چیزهایی که دغدغه آن همواره برای ما وجود دارد این است که چه کار کنیم که معرفت و شناخت ما نسبت به خداوند زیاد شود.