مرور رده

خانواده

کمال گرایی در کودکان

در تربیت فرزند باید به اصول تربیتی توجّه داشته باشیم. یکی از اصول تربیتی اصل کمال پذیری است. از آنجا که انسان موجودی

راهکارهای تکریم فرزند

اگر ما بخواهیم یک تربیت خوب و تأثیرگذار در تمام زمان‌های زندگی فرزندان خود داشته باشیم و رقم بزنیم باید یک مبنای درستی