مرور رده

خانواده

جامع نگری در تربیت فرزند

یکی از اصول مهم تربیتی اصل جامع نگری است. همانطور که دین اسلام یک دین جامع است و به تمام ابعاد وجودی انسان توجه دارد ما والدین نیز در تربیت فرزند خود باید جامع نگر باشیم. در این مقاله ابتدا

کمال گرایی در کودکان

در تربیت فرزند باید به اصول تربیتی توجّه داشته باشیم. یکی از اصول تربیتی اصل کمال پذیری است. از آنجا که انسان موجودی کمال گرا است این کمال گرایی در کودکان باید به سوی نیکی‌ها و خوبی‌ها سوق

کرامت انسان در تربیت فرزند

یکی از اصول مهم در تربیت حفظ کرامت برای فرزندان است. توجه به کرامت انسان سبب ایجاد عزّت نفس می‌شود. آن عزّت نفسی که زیر ساخت مهمّی برای پذیرش تربیت در فرزندان ما است. ما وقتی فرزند خود را

راهکارهای تکریم فرزند

اگر ما بخواهیم یک تربیت خوب و تأثیرگذار در تمام زمان‌های زندگی فرزندان خود داشته باشیم و رقم بزنیم باید یک مبنای درستی داشته باشیم و بر اساس یک سری اصول این تربیت شکل بگیرد تا بتواند یک