مرور رده

توحید

تفویض امور به انسان

تفویض به معنای واگذاری اختیار همه کارها به انسان است. یعنی خداوند بعد از خلق جهان اداره امور را کاملا به ما واگذار کرده است. نظریه تفویض درست در مقابل نظریه جبر قرار دارد. و هر دو نظر از

مسأله جبر

موضوع جبر و اختیار یکی از قدیمی‌ترین مباحث مورد نزاع در فلسفه و کلام است. تا جایی که برخی می‌‌گویند در قرن چهارم قبل از میلاد و در فلسفه یونان باستان، گروهی به نام رواییان معتقد به جبر

جبر و تفویض

مسئله اختیار یکی از مهمترین مسائلی است که همیشه مورد توجه متکلمان و محققین بوده و در مقابل آن دو نظریه جبر و تفویض قرار دارد. دیدگاه جبر، انسان را مجبور می‌داند. در مقابل، دیدگاه تفویض

ربوبیت الهی عامل فضیلت انسان

خلقت انسان ویژگی‌های خاصی دارد که سبب برتری و فضیلت انسان بر بسیاری از مخلوقات شده است. ما می‌دانیم خلقت همه عالم بر پایه نظم و هماهنگی است اما با این حال قرآن کریم خلقت انسان را کاملترین

ربوبیت الهی

رب به معنای مالک حقیقی است. در واقع خدایی که این جهان منظم و بی‌بدیل را آفریده مالک حقیقی آن است. ربوبیت خداوند نیز جلوه‌ها و ویژگی‌های خاصی دارد که توجه به آنها بسیار سودمند است. در جهان

آموزه‌های خلقت

دقت و تفکر در خلقت این جهان و نظم اعجاب آور و دقیق موجود در جهان خلقت بسیار آموزنده است و سبب رشد فکری انسان می شود. آموزه خلقت و آفرینش یکی از مهمترین آموزه‌های اسلام و دیگر ادیان الهی

قدرت خدا

هر چه انسان نسبت به اسماء و صفات الهی شناخت بیشتری پیدا کند معرفت و شناخت او نسبت به پروردگار بیشتر می‌شود. در مباحث خداشناسی یکی از مهمترین صفاتی که بیان می‌شود صفت قدرت خدا است. چرا که

علم خدا

یکی از راههای شناخت بیشتر انسان نسبت به پروردگار، معرفت به اسماء و صفات الهی است. در میان صفات مطرح شده یکی از مهمترین آنها، صفت علم خدا می‌باشد. چرا که بسیاری از صفات ذاتی به صفت علم خدا

صفات سلبی

در مباحث خداشناسی برای بیان اوصاف پروردگار گاهی همه کمالات برای خداوند اثبات می شود یعنی اینگونه بیان می شود که خدا همه اوصاف کمال را دارا است. که به این صفت ها، صفت ثبوتی می‌گویند. مثل

ذات خدا

یکی از مسائلی که همواره در مسیر خداشناسی مطرح می‌شود این است که ما تا چه حد می‌توانیم خدا را بشنایسم؟ این که بعضی از علما می‌گویند نمی توان ذات خدا را شناخت، دقیقا به چه معنا است؟ در این