مرور رده

معاد

پاک شدن گناهان و عوامل آن

بنا بر آموزه های قرآن کریم و روایات اسلامی عواملی هستند که سبب پاک شدن گناهان می‌شوند. در برخی موارد هم به اذن خداوند گناه اصلا ثبت نمی‌شود و حتی گاهی گناهان انسان از فرشتگانِ مأمورِ ثبت

پاداش عمل در آخرت

جهان آخرت جایی است که انسان پاداش عمل خود را دریافت می‌کند. بنا بر آیات قرآن کریم در روز قیامت هر کس هر آنچه انجام داده است تمام و کمال دریافت می‌کند. این دریافت عمل چند معنا می‌تواند داشته

قضاوت خدا در قیامت

روز قیامت روز برپایی دادگاه الهی است. آنجا است که اعمال ما ظاهر می‌شود و مورد قضاوت قرار می‌گیرد. البته قضاوت خدا با قضاوت ما تفاوت‌هایی دارد: قضاوت خدا بر مبنای حق است.به دور از هرگونه

شاهدان اعمال در قیامت

در صحنهٔ قیامت، پیش از برپایی دادگاه عدل الهی ابتدا پیامبران و شاهدان اعمال حاضر می‌شوند. در آموزه‌های اسلامی گروههایی به عنوان شاهدان اعمال انسانها معرفی می‌شوند. قرآن کریم سه گروه را به

نامه اعمال

روز قیامت روزی است که نامه اعمال انسانها در آن گشوده می‌شود. در آیات قرآن نامه اعمال، «کتاب» یا «صحف» نامیده شده است. «کتاب» در قرآن کریم به سه معنا به کار رفته است: نامه اعمالکتاب

نفخ صور و اتفاقات بعد از آن

در قرآن کریم آیات بسیاری است که دلالت بر زنده شدن همگانی و قیام عمومی انسانها در قیامت دارد. این زنده شدن همگانی با نفخ صور حاصل می‌شود. مباحثی که در این نوشته بررسی شده است عبارتند از:

معاد جسمانی

معاد جسمانی یکی از مباحث مهمی است که در بحث معاد و زنده شدن مردگان مطرح می‌شود. در این مورد سوالاتی مطرح است ازجمله: آیا معاد جسمانی است یعنی انسانها در روز قیامت با بدن فیزیکی محشور

صور اسرافیل (شیپور مرگ)

قرآن کریم حادثه قیامت را با تعابیر مختلفی ذکر می‌کند. یکی از این تعابیر نفخ در صور است که به صور اسرافیل معروف است. در این مقاله قصد داریم بر پایه آیات قرآن کریم به بررسی این موضوع

نام های قیامت و کیفیت وقوع آن

آشنایی با حادثه قیامت و اتفاقاتی که در آن رخ می‌دهد بسیار اهمیت دارد. از این رو قرآن کریم نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارد. نام های قیامت در قرآن بسیاری از مسایل مربوط به آن را بیان می‌کند.