مرور رده

اصول دین

نامه اعمال

روز قیامت روزی است که نامه اعمال انسانها در آن گشوده می‌شود. در آیات قرآن نامه اعمال، «کتاب» یا «صحف» نامیده شده است.

معاد جسمانی

معاد جسمانی یکی از مباحث مهمی است که در بحث معاد و زنده شدن مردگان مطرح می‌شود. در این مورد سوالاتی مطرح است ازجمله:

قیامت و دامنه حوادث آن

یکی از موضوعاتی که در بحث معاد و اتفاقات قیامت مطرح می‌شود این است که دامنۀ حوادث قیامت چقدر است؟ برخی از سوالاتی که در

عالم برزخ

انسان پس از مرگ وارد عالم برزخ می‌شود. برزخ عالمی است بین این دنیا و جهان آخرت. برزخ برای هر فردی با توجه به اعمال او

رجعت

یکی از موضوعات مورد توجه در مباحث مرتبط با معاد و زنده شدن مردگان مسأله رجعت است. رجعت به معنای بازگشت به دنیا پس از