سفیران آسمانی

مباحثی از نبوت در قرآن  
15 جلسه
نمایش جلسات
1 ضرورت ارسال پیامبران از جهت توحید ربوبی(1)
اهداف جلسه
مقدمه
رابطۀ نبوت با توحید
توحید ربوبی و ولایی
ضرورت ارسال پیامبران از نظر توحید ربوبی
ربوبیّت الهی در مورد انسان
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 ضرورت ارسال پیامبران از جهت توحید ربوبی(2)
اهداف جلسه
مقدمه
2. ربوبیت الهی در مورد انسان
3. نیازمندی انسان به هدایت و شریعت
خودآزمایی 1
د) ویژگی های برنامۀ جامع برای رشد انسان
خودآزمایی 2
جمع بندی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 ضرورت ارسال پیامبران از جهت توحید ربوبی(3)
اهداف جلسه
مقدمه
ب) ویژگی های موضوعات اعتقادی و عملی
خودآزمایی 1
2. ویژگی موضوعات رفتاری
لازمۀ رفتارهای سالم برای سعادت آخرت
ج) نقاط ضعف انسان
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 جایگاه پیامبران در قرآن
اهداف جلسه
فصل دوم: جایگاه پیامبران در قرآن
1) آثار و برکات پیامبران
خودآزمایی 1
ب) دستاوردهای پیامبران
خودآزمایی 2
ج) برکات خاصّ حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
2) بعثت پیامبران
ج) اتمام حجت با بعثت انبیاء
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 اوصاف و امتیازات پیامبران(1)
اهداف جلسه
فصل سوم: اوصاف و امتیازات پیامبران
1. اوصاف پیامبران
خودآزمایی 1
ب) علّت بشر بودن انبیاء
2. امتیازات انحصاری برای انبیاء
ب) نزول وحی به انبیاء
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 اوصاف و امتیازات پیامبران(2)
اهداف جلسه
فصل سوم: اوصاف و امتیازات پیامبران
2. امتیازات منحصر برای انبیاء
علل و اسباب عصمت
خودآزمایی 1
دلایل ضرورت عصمت انبیاء
ابعاد عصمت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در قرآن
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 اوصاف و امتیازات پیامبران(2)
اهداف جلسه
فصل سوم: اوصاف و امتیازات پیامبران
د) جمع بندی
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 نقش پیامبران در تربیت انسان(1)
اهداف جلسه
فصل چهارم: نقش پیامبران در تربیت انسان
ب) ویژگی های زندگی دنیا
ج) موقعیت انسان در زندگی دنیا
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 نقش پیامبران در تربیت انسان(2)
اهداف جلسه
فصل چهارم: نقش پیامبران در تربیت انسان
2) اصول مشترک پیامبران الهی
ارائۀ قوانین عادلانه
خودآزمایی 1
ب) در سعادت ابدی
ج) تحکیم پیوند بین خالق و مخلوق
خودآزمایی 2
3) وظایف اصلی پیامبران (علیهم السلام)
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 وظایف مردم در پیشگاه انبیاء
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
4. وظایف مردم در پیشگاه انبیاء
خودآزمایی 1
ب) وظایف مردم نسبت به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
تسلیم و اطاعت کامل از ایشان
بلند نکردن صدا نزد ایشان و ادب حضور
نصیحت ارتباط ، توسّل، صلوات و سلام
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 تاریخ انسان وپیامبران(1)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
1. ویژگی های بیان تاریخ در قرآن
خودآزمایی 1
2. تاریخ زندگی انسان
ج) فرمان سجده و استکبار ابلیس
هـ ) توبۀ آدم و فرمان هبوط
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 تاریخ انسان وپیامبران(2)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
2. تاریخ زندگی انسان
خودآزمایی 1
خطاب سوم به فرزندان آدم
خطاب چهارم به فرزندان آدم
خودآزمایی 2
اصول دعوت پیامبران صاحب شریعت
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 تاریخ انسان وپیامبران(3)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
الف) برخورد قوم نوح (علیه السلام) با ایشان
تهمت ضلالت بر نبی
خودآزمایی 1
سرنوشت قوم نوح (علیه السلام)
خودآزمایی 2
ج) برنامۀ الهی برای مردم بعد از ارسال انبیاء
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 اوصاف وامتیازات پیامبران(4)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
4. نگاهی کلّی به تاریخ پیامبران صاحب شریعت
هجرت به کنعان
خودآزمایی 1
مأموریت به انتقال حضرت اسماعیل به سرزمین حجاز
شریعت فرزندان اسماعیل و اسحاق
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 تاریخ انسان و پیامبران (5)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
نکتۀ اوّل: جایگاه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بین انبیای الهی
خودآزمایی 1
نکتۀ سوم: امتیازهای نبیّ مکرّم اسلام (صلی الله علیه و آله) و کتاب ایشان
افضلیّت نبیّ مکرّم اسلام (صلی الله علیه و آله) بر سایر انبیاء
نکتۀ چهارم: رخدادهای مهمّ زندگی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 2
نکتۀ پنجم: ویژگی های خاصّ نبیّ مکرّم اسلام (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم