سفیران آسمانی

مباحثی از نبوت در قرآن  
15 جلسه
نمایش جلسات
1 ضرورت ارسال پیامبران (1)
اهداف جلسه
مقدمه
رابطۀ نبوت با توحید
ضرورت ارسال پیامبران از نظر توحید ربوبی
ربوبیّت الهی در مورد انسان
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 ضرورت ارسال پیامبران (2)
اهداف جلسه
ربوبیت تشریعی و اختیار انسان
نیازمندی انسان به هدایت و شریعت
رشد انسان
برنامۀ عالمانه و حکیمانه لازمۀ رشد انسانی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 بررسی کارایی عقل
اهداف جلسه
مقدمه
بررسی کارایی عقل
ویژگی های موضوعات اعتقادی و عملی
لازمۀ رفتارهای سالم برای سعادت آخرت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 جایگاه پیامبران در قرآن و دستاوردهای ایشان
اهداف جلسه
جایگاه پیامبران در قرآن
دستاوردهای پیامبران
برکات خاص حضرت رسول اکرم (ص)
بعثت پیامبران الهی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 اوصاف و امتیازات پیامبران 1
اهداف جلسه
اوصاف پیامبران
امتیازات انحصاری برای انبیاء
نزول وحی به انبیاء
ویژگی وحی نبوی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 اوصاف و امتیازات پیامبران 2
اهداف جلسه
عصمت انبیاء
دلایل ضرورت عصمت انبیاء
عصمت مدیریتی رسول اکرم (ص)
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 نقش پیامبران در تربیت انسان 1
اهداف جلسه
پاسخ به شبهاتی دربارۀ عصمت 1
جمع‌بندی صفات پیامبران الهی
جایگاه انسان در دنیا
ویژگی‌های زندگی دنیا
موقعیت انسان در زندگی دنیا
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 نقش پیامبران در تربیت انسان 2
اهداف جلسه
مقدمه
اصول مشترک پیامبران الهی
سامان دادن تمایلات انسان‌ها
ارائۀ قوانین عادلانه
توجه دادن به آخرت
تحکیم پیوند بین خالق و مخلوق
وظایف اصلی پیامبران
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 وظایف مردم در پیشگاه انبیاء
اهداف جلسه
مقدمه
وظایف مردم نسبت به انبیاء
تسلیم و اطاعت
وظایف مردم نسبت به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
تسلیم و اطاعت کامل از ایشان
بلند نکردن صدا در نزد ایشان و ادب حضور
اذن برای حضور و مرخص شدن از محضر ایشان
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 تاریخ انسان و پیامبران 1
اهداف جلسه
مقدمه
بیان تاریخ بر محور انبیاء (علیهم السلام)
روشن‌گری و تفصیل تاریخ
فرمان سجده و استکبار ابلیس
اقدامات ابلیس
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 تاریخ انسان و پیامبران 2
اهداف جلسه
چهار فرمان به بنی آدم بعد از بیان ماجرای آدم
خطاب دوم به فرزندان آدم
خطاب چهارم به فرزندان آدم
اصول دعوت پیامبران صاحب شریعت
دعوت به تقوای الهی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 سرگذشت قوم حضرت نوح و دیگر اقوام مشابه
اهداف جلسه
مقدمه
برخورد قوم نوح (علیه السلام) با ایشان
استقامت و پایداری حضرت نوح (علیه السلام)
برخورد سایر اقوام با پیامبران الهی
برنامۀ الهی برای مردم بعد از ارسال انبیاء
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 تاریخ حضرت ابراهیم (علیه السلام)
اهداف جلسه
مقدمه
تاریخ حضرت ابراهیم
ماجرای بت‌شکنی حضرت ابراهیم
هجرت به کنعان
شریعت فرزندان اسماعیل و اسحاق
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 جایگاه پیامبر اکرم (ص) و امتیازات ایشان
اهداف جلسه
مقدمه
جایگاه پیامبر اکرم (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) بین انبیای الهی
امتیازهای نبی مکرّم اسلام(ص) و کتاب ایشان
افضلیت نبی مکرم اسلام بر سایر انبیاء
رخداد‌‌های مهم زندگی رسول اکرم(ص)
ویژگی‌های خاص نبی مکرم اسلام(ص)
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

آیدا تاریخ انتشار: 3 هفته پیش

خوب