داستان نویسی میانه

ارائه دهنده: نشر سرای خودنویس  
8 جلسه
نمایش جلسات
1 انواع و تعاریف متون
اهداف جلسه
مقدمه
تعریف داستان
عناصر اصلی داستان
چکیده
جزوه PDF
2 کارکرد داستان
اهداف جلسه
مقدمه
تعریف نویسنده
نوع نگرش
چکیده
جزوه PDF
3 شخصیت‌پردازی
اهداف جلسه
مقدمه
شخصیت (Character)
راه‌های شخصیت‌پردازی
چکیده
جزوه PDF
4 راوی و روایت
اهداف جلسه
مقدمه
روایت‎‌های چند صدایی
زمان و مکان داستان (Setting)
چکیده
جزوه PDF
5 هدف‌مندی امکانات
اهداف جلسه
مقدمه
فضای داستان (مود یا اتمسفر)
فرم داستان
چکیده
جزوه PDF
6 مربی‌گری کلمات
اهداف جلسه
مقدمه
اصل اقتصاد در کوشش‌های خلاق
سبک ماکسیمالیسم
چکیده
جزوه PDF
7 زبان و افعال
اهداف جلسه
مقدمه
پایان بندی مناسب
اهمیت حادثه
چکیده
جزوه PDF
8 دیالوگ (گفتگو)
اهداف جلسه
مقدمه
داستان و جزئیات آن
بیان مضمون در قالب کنش‌ها
چکیده
جزوه PDF