قرآن و خانواده

خانواده از منظر قرآن کریم  
51 جلسه
نمایش جلسات
* پیش‌درآمد: هدف این دوره چیست؟
هدف این دوره
1 فصل اول: تشکیل خانواده (اهمیت خانواده ۱)
مبحث اول: اهمیت خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 1
فایل صوتی 1
2 فصل اول: تشکیل خانواده (اهمیت خانواده 2)
مکمل بودن زن و شوهر
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 2
فایل صوتی 2
3 فصل اول: تشکیل خانواده (اهمیت خانواده 3)
تشویق به ازدواج
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 3
فایل صوتی 3
4 فصل اول: تشکیل خانواده (زن و مرد در نگاه قرآن)
زن و مرد در نگاه قرآن
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 4
فایل صوتی جلسه 4
5 فصل اول: تشکیل خانواده (سازماندهی خانواده در قرآن ۱)
جایگاه مرد در خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 5
فایل صوتی جلسه 5
6 فصل اول: تشکیل خانواده (سازماندهی خانواده در قرآن 2)
جایگاه زن در خانواده
پاسداری از خانواده 1
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 6
فایل صوتی جلسه 6
7 فصل اول: تشکیل خانواده (سازماندهی خانواده در قرآن 3)
پاسداری از خانواده ۲
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 7
فایل صوتی جلسه 7
8 فصل اول: تشکیل خانواده (سازماندهی خانواده در قرآن 4)
پاسداری از خانواده ۳
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 8
فایل صوتی جلسه 8
9 فصل دوم: تکمیل خانواده (اهمیت فرزند)
مبحث اول: اهمیت فرزند
مبحث دوم: تربیت به سبک لقمان
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 9
فایل صوتی جلسه 9
10 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱)
منشور تربیتی سوره لقمان
بند اول: دوری از شرک
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 10
فایل صوتی جلسه 10
11 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۲)
روش تربیتی در مفاهیم دینی
کاربست روش تربیتی در دوری از شرک
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 11
فایل صوتی جلسه 11
12 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۳)
بند دوم: احسان به والدین
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 12
فایل صوتی جلسه 12
13 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۴)
بند دوم: احسان به والدین (والدین سالمند)
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 13
فایل صوتی جلسه 13
14 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان 5)
بند دوم: احسان به والدین (روایات)
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 14
فایل صوتی جلسه 14
15 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۶)
بند سوم: آخرت گرایی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 15
فایل صوتی جلسه 15
16 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۷)
بند سوم: آخرت گرایی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 16
فایل صوتی جلسه 16
17 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۸)
بند چهارم: سفارش به نماز ۱
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 17
فایل صوتی جلسه 17
18 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۹)
بند چهارم: سفارش به نماز ۲
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 18
فایل صوتی جلسه 18
19 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۰)
بند پنجم: امر به معروف و نهی از منکر 1
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 19
فایل صوتی جلسه 19
20 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۱)
بند پنجم: امر به معروف و نهی از منکر 2
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 20
فایل صوتی جلسه 20
21 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۲)
بند ششم: صبر و پایداری
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 21
فایل صوتی جلسه 21
22 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۳)
بند ششم: صبر و پایداری ۲
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 22
فایل صوتی جلسه 22
23 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۴)
بند هفتم و هشتم: دوری از تکبر و خودپسندی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 23
فایل صوتی جلسه 23
24 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۵)
مقدمه‌ای در بند نهم و دهم
بند نهم: اعتدال و میانه‌روی
بند دهم: آرام صحبت کردن
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 24
فایل صوتی جلسه 24
؟ آزمون بخش اول
شرکت در آزمون
25 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده
مقدمات
عامل اول در تحکیم خانواده: پایبندی به سازمان‌دهی قرآن
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 25
فایل صوتی جلسه 25
26 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری
مقدمات
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 26
فایل صوتی جلسه 26
27 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده -عامل دوم: مسئولیت پذیری (مردان ۱)
تأمین اقتصاد خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 27
فایل صوتی جلسه 27
28 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (مردان ۲)
رستگاری و موفقیت از منظر قرآن
راه موفقیت
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 28
فایل صوتی جلسه 28
29 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (مردان ۳)
راه‌کارهای برای پدران در حفظ سعادت خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 29
فایل صوتی جلسه 29
30 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (مردان 4)
حسن معاشرت
راهکار جلوگیری از سوء استفاده از مسئولیت
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 30
فایل صوتی جلسه 30
31 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (بانوان ۱)
مسئولیت‌های بانوان
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 31
فایل صوتی جلسه 31
32 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (بانوان ۲ )
مسأله اشتغال زنان
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 32
فایل صوتی جلسه 32
33 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (بانوان ۳)
ادامه شرایط مطلوب بودن اشتغال بانوان
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 33
فایل صوتی جلسه 33
34 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت‌پذیری (فرزندان)
رویکرد صحیح به فرزند
مسئولیت در برابر والدین
مسئولیت در برابر خواهر و برادر
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 34
فایل صوتی جلسه 34
35 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۱
نقش مرد در حسن معاشرت
بخش اول: خوش اخلاقی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 35
فایل صوتی جلسه 35
36 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۲
بخش اول: خوش اخلاقی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 36
فایل صوتی جلسه 36
37 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۳
بخش دوم: تشکر و تغافل
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 37
فایل صوتی جلسه 37
38 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۴
بخش سوم: رفق و مدارا
بخش چهارم: محبت ورزی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 38
فایل صوتی جلسه 38
39 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۵
بخش چهارم: محبت ورزی، راهکارها
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 39
فایل صوتی جلسه 39
40 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت 6
بخش چهارم: محبت ورزی،‌ راهکارها
بخش پنجم: تکریم یکدیگر
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 40
فایل صوتی جلسه 40
41 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده -عامل چهارم: تفاهم 1
همتایی و تفاهم
حوزه‌های تفاهم در خانواده
آثار تفاهم
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 41
فایل صوتی جلسه 41
42 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده -عامل چهارم: تفاهم 2
راهکارهای تفاهم ۱
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 42
فایل صوتی جلسه 42
43 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل چهارم: تفاهم 3
راهکارهای تفاهم ۲
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 43
فایل صوتی جلسه 43
44 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل چهارم: تفاهم 4 - عامل پنجم: صبر و سازش
راهکارهای تفاهم ۳
عامل پنجم: صبر و سازش
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 44
فایل صوتی جلسه 44
45 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل ششم: غیرت و وفاداری
عامل ششم: غیرت و وفاداری
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 45
فایل صوتی جلسه 45
46 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل هفتم: حیا ۱
فطری بودن حیا
شیطان و القاء فکر
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 46
فایل صوتی جلسه 46
47 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل هفتم: حیا ۲
شیطان و القاء فکر
انواع حیا
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 47
فایل صوتی جلسه 47
48 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل هفتم: حیا ۳
مراتب حیا
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 48
فایل صوتی جلسه 48
49 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل هفتم: حیا 4
مراتب حیا
کیفیت تأثیر حیا در تحکیم خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 49
فایل صوتی جلسه 49
50 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل هفتم: حیا 5
حیاء ناپسند و مصداق‌های آن
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 50
فایل صوتی جلسه 50
51 جمع بندی و مروری بر مهمترین مباحث
مروری بر مهمترین‌های فصل اول
مروری بر مهمترین‌های فصل دوم
مروری بر مهمترین‌های فصل سوم
؟ آزمون بخش دوم
شرکت در آزمون

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

مهدی دهقانی تاریخ انتشار: 1 روز پیش

سلام ممنون میشم درموسسه آموزش زبان های خارجی مثل عربی و...هم بگذارید چون واقعا سطح کیفیت کلاسهاتون واقعا بالاست

مجید جهان خواه تاریخ انتشار: 1 روز پیش

باسلام وخسته نباشی خدمت شما استاد میرباقری وخادمان صدیق وبا اخلاص موسسه درتهیه برنامه عالی وجامع درتحکیم خانواده های ایرانی و کاربردی درزندگی نسل جوان ما اجرتان با امیرالمومنین (ع) - التماس دعا

عباس میراب تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

سلام ممنون از برنامه خوب ایکاش 60 پیش به اطلاع مفید خوب وپر متوای رسیده بودم تا درس 20 مطالعه ممونم مردم ما از دین اسلام وزندگی علی ع وقران واقع اند اطلاع ندارند بهرحال ممنونم از برنامه خوب ومفید شما

حسین رضایی منش تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

با سلام و ادب و احترام و خسته نباشید خدمت اساتید دانشمند بویژه استاد باقری که مطالب را بسیار خوب حلاجی و کاربردی ارائه می فرمایند انشاء الله در زمینه های دیگر از علم و دانش ایشان بهرمند شویم و تقدیر از عوامل اجرایی که زحمات زیادی متحمل می شوند.

احمد نظرپور تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

باسلام دوره عالی است

مجید جهان خواه تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

باسلام وخسته نباشی وتشکرازاستادمیرباقری ازسعه صدروحوصله جنابعالی درامرتدریس و تک تک کارکنان موسسه درامرتهیه اینچنین برنامهای کاریردی وآموزتده درامرخانواده سالم وتندرست باشیدواجرومزدتان راازمولی متقیان حضرت علی (ع) وفاطمه زهرابگیرید.التماس دعا

مرضیه میرسلیمانی تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

با سلام و احترام خدمت استاد میر باقری و همکاران محترمشان ، عالی بود انشالله که شاهد نمونه کارهایتان برای کودکان نیز باشیم. تا از ابتدای کودکی مسایل دینی و خانوادگی را به سبکی قرآنی بتوان در وجودشان نهادینه کرد.دعای خیر امام زمان بدرقه مسیری که در پیش گرفته اید.مجددا سپاسگزارم .خدا قوت

انسیه علیخانی تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

کلاس های عالی و مناسبی بود

مهدی دهقانی تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

سلام بیزحمت تنوع درسهای ارائه شده در مجموعه نورالمجتبی را زیادتر کنید ممنون میشیم چون واقعا اگر درسها و موضوعات بیشتری ارائه بشه افراد بهتر حق انتخاب دوره را دارند

صدیقه قائدی تاریخ انتشار: 3 هفته پیش

سلام و درود خدمت استاد و همه‌ی عزیزانی که در تهیه‌ی این دوره‌ زحمت کشیدند. از شنیدن صوت زیبای قرآن و روایات بسیار آموزنده، نهایت لذت را بردم. ان‌شاءالله خداوند به شما جزای خیر دهد. سپاسگزارم