قرآن و خانواده

خانواده از منظر قرآن کریم  
51 جلسه
نمایش جلسات
* پیش‌درآمد: هدف این دوره چیست؟
هدف این دوره
1 فصل اول: تشکیل خانواده (اهمیت خانواده ۱)
مبحث اول: اهمیت خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 1
فایل صوتی 1
2 فصل اول: تشکیل خانواده (اهمیت خانواده 2)
مکمل بودن زن و شوهر
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 2
فایل صوتی 2
3 فصل اول: تشکیل خانواده (اهمیت خانواده 3)
تشویق به ازدواج
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 3
فایل صوتی 3
4 فصل اول: تشکیل خانواده (زن و مرد در نگاه قرآن)
زن و مرد در نگاه قرآن
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 4
فایل صوتی جلسه 4
5 فصل اول: تشکیل خانواده (سازماندهی خانواده در قرآن ۱)
جایگاه مرد در خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 5
فایل صوتی جلسه 5
6 فصل اول: تشکیل خانواده (سازماندهی خانواده در قرآن 2)
جایگاه زن در خانواده
پاسداری از خانواده 1
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 6
فایل صوتی جلسه 6
7 فصل اول: تشکیل خانواده (سازماندهی خانواده در قرآن 3)
پاسداری از خانواده ۲
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 7
فایل صوتی جلسه 7
8 فصل اول: تشکیل خانواده (سازماندهی خانواده در قرآن 4)
پاسداری از خانواده ۳
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 8
فایل صوتی جلسه 8
9 فصل دوم: تکمیل خانواده (اهمیت فرزند)
مبحث اول: اهمیت فرزند
مبحث دوم: تربیت به سبک لقمان
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 9
فایل صوتی جلسه 9
10 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱)
منشور تربیتی سوره لقمان
بند اول: دوری از شرک
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 10
فایل صوتی جلسه 10
11 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۲)
روش تربیتی در مفاهیم دینی
کاربست روش تربیتی در دوری از شرک
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 11
فایل صوتی جلسه 11
12 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۳)
بند دوم: احسان به والدین
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 12
فایل صوتی جلسه 12
13 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۴)
بند دوم: احسان به والدین (والدین سالمند)
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 13
فایل صوتی جلسه 13
14 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان 5)
بند دوم: احسان به والدین (روایات)
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 14
فایل صوتی جلسه 14
15 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۶)
بند سوم: آخرت گرایی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 15
فایل صوتی جلسه 15
16 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۷)
بند سوم: آخرت گرایی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 16
فایل صوتی جلسه 16
17 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۸)
بند چهارم: سفارش به نماز ۱
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 17
فایل صوتی جلسه 17
18 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۹)
بند چهارم: سفارش به نماز ۲
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 18
فایل صوتی جلسه 18
19 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۰)
بند پنجم: امر به معروف و نهی از منکر 1
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 19
فایل صوتی جلسه 19
20 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۱)
بند پنجم: امر به معروف و نهی از منکر 2
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 20
فایل صوتی جلسه 20
21 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۲)
بند ششم: صبر و پایداری
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 21
فایل صوتی جلسه 21
22 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۳)
بند ششم: صبر و پایداری ۲
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 22
فایل صوتی جلسه 22
23 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۴)
بند هفتم و هشتم: دوری از تکبر و خودپسندی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 23
فایل صوتی جلسه 23
24 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۵)
مقدمه‌ای در بند نهم و دهم
بند نهم: اعتدال و میانه‌روی
بند دهم: آرام صحبت کردن
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 24
فایل صوتی جلسه 24
25 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده
مقدمات
عامل اول در تحکیم خانواده: پایبندی به سازمان‌دهی قرآن
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 25
فایل صوتی جلسه 25
26 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری
مقدمات
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 26
فایل صوتی جلسه 26
27 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده -عامل دوم: مسئولیت پذیری (مردان ۱)
تأمین اقتصاد خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 27
فایل صوتی جلسه 27
28 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (مردان ۲)
رستگاری و موفقیت از منظر قرآن
راه موفقیت
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 28
فایل صوتی جلسه 28
29 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (مردان ۳)
راه‌کارهای برای پدران در حفظ سعادت خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 29
فایل صوتی جلسه 29
30 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (مردان 4)
حسن معاشرت
راهکار جلوگیری از سوء استفاده از مسئولیت
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 30
فایل صوتی جلسه 30
31 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (بانوان ۱)
مسئولیت‌های بانوان
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 31
فایل صوتی جلسه 31
32 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (بانوان ۲ )
مسأله اشتغال زنان
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 32
فایل صوتی جلسه 32
33 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (بانوان ۳)
ادامه شرایط مطلوب بودن اشتغال بانوان
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 33
فایل صوتی جلسه 33
34 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت‌پذیری (فرزندان)
رویکرد صحیح به فرزند
مسئولیت در برابر والدین
مسئولیت در برابر خواهر و برادر
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 34
فایل صوتی جلسه 34
35 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۱
نقش مرد در حسن معاشرت
بخش اول: خوش اخلاقی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 35
فایل صوتی جلسه 35
36 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۲
بخش اول: خوش اخلاقی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 36
فایل صوتی جلسه 36
37 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۳
بخش دوم: تشکر و تغافل
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 37
فایل صوتی جلسه 37
38 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۴
بخش سوم: رفق و مدارا
بخش چهارم: محبت ورزی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 38
فایل صوتی جلسه 38
39 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۵
بخش چهارم: محبت ورزی، راهکارها
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 39
فایل صوتی جلسه 39
40 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت 6
بخش چهارم: محبت ورزی،‌ راهکارها
بخش پنجم: تکریم یکدیگر
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 40
فایل صوتی جلسه 40
41 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده -عامل چهارم: تفاهم 1
همتایی و تفاهم
حوزه‌های تفاهم در خانواده
آثار تفاهم
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 41
فایل صوتی جلسه 41
42 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده -عامل چهارم: تفاهم 2
راهکارهای تفاهم ۱
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 42
فایل صوتی جلسه 42
43 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل چهارم: تفاهم 3
راهکارهای تفاهم ۲
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 43
فایل صوتی جلسه 43
44 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل چهارم: تفاهم 4 - عامل پنجم: صبر و سازش
راهکارهای تفاهم ۳
عامل پنجم: صبر و سازش
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 44
فایل صوتی جلسه 44
45 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل ششم: غیرت و وفاداری
عامل ششم: غیرت و وفاداری
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 45
فایل صوتی جلسه 45

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

مجتبی کوثری تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

باسلام و عرض ادب و احترام. تقدیم ارادت محضر استاد دکتر میرباقری عزیز و تشکر از مباحث مفید و متقن که ارائه می فرمایند ؛همچنین تشکر از تیم فنی تولید .ممنون بابت همه زحمات

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 روز پیش

جناب آقای کوثری سلام رضایت شما مایه سربلندی ماست. از لطف و همراهی شما سپاسگزاریم

مینا مهاجرانی تاریخ انتشار: 3 هفته پیش

ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات من جلسه 15 هستم هر چه جلسات پیش می‌ره داره بهتر میشه و کاربردی تر.متشکرم

رضا غلامی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

با عرض سلام وادب واحترام باید بدون اغراق بگویم بهترین ساعت های عمرم این ساعت هایی است که گوش جان می سپارم به تدریس استاد عزیز واز جان عزیزترم که با این نوع تدریسشان واقعا یه آرامش خاصی به مخاطبشون القا میکنند آرزوی طول عمر با برکت برا استاد وسایر دست اندر کاران از خداوند متعال رو دارم.دعا گویتان هستم.

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

جناب آقای غلامی سلام نهایت سپاس و قدردانی خود را خدمت شما دوست عزیز ابراز میداریم. در پناه حق باشید

آقای فاطمی نیا تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام و نور و رحمت. کلاس ها بسیار با کیفیت هم از نظر فنی و هم از نظر ممحتوا هستند. مدرس گرامی، جناب آقای دکتر میرباقری آرامش و طمانینه و دانش خود را توامان به مخاطب منتقل میفرمایند. برای تیم تولید و استاد بزرگوار آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون دارم.

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

جناب آقای فاطمی نیا سلام نهایت سپاس و قدردانی خود را خدمت جناب عالی ابراز میداریم. سپاس از همراهی گرم شما

فهیمه سادات نعمتی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام ببخشید قران و خانواده فقط 21جلسه دارد ولی هنگام ثبت نام 51جلسه قید شده؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سرکار خانم نعمتی سلام دوره قرآن و خانواده در حال تولید هست و هفته ای سه جلسه فعال میشه و میتونید مشاهده بفرمایید. موفق باشید

جواد نعمتی تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

بسیار عالی و متقن..شما به واقع خط مقدم جهاد علمی و اسلامی هستید خدا قوت

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

جناب آقای نعمتی سلام از خداوند متعال برای شما سلامتی و بهروزی و برای موسسه توفیق روزافزون خدمت به شما عزیزان را خواستاریم. در پناه حق باشید

جواد نعمتی تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

خداخیرتون بده..به حق پنچ تن انشاالله تن سالم و خوشبختی و موفقیت دست از سرتون برنداره..

شکوه قاسمی بختیاری تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام خدا قوت خیلی عالی تدریس شده متشکرم

سیده سارا رویین تن تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام و عرض تشکر برای این مطالب ارامش بخش. میتونم بپرسم باقی جلسات کی اپ میشن؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سرکار خانم رویین تن سلام دوره قرآن و خانواده در حال تولید هست و اول هر هفته 3 جلسه براتون بارگزاری میشه که میتونید استفاده کنید. موفق باشید

حیدر کوثری تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام با عرض خسته نباشید بنده 9 جلسه از درسم نمایش داده شده بقیه اشکار نمی شه. بفرمایید چی کار کنم؟ بقیه درس ها رو چطوری ببینم؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

جناب آقای کوثری سلام دوره قرآن و خانواده در حال تولید هست و هفته ای 3 جلسه براتون بارگذاری میشه که میتونید استفاده کنید. موفق باشید