قرآن و خانواده

خانواده از منظر قرآن کریم  
51 جلسه
نمایش جلسات
* پیش‌درآمد: هدف این دوره چیست؟
هدف این دوره
1 فصل اول: تشکیل خانواده (اهمیت خانواده ۱)
مبحث اول: اهمیت خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 1
فایل صوتی 1
2 فصل اول: تشکیل خانواده (اهمیت خانواده 2)
مکمل بودن زن و شوهر
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 2
فایل صوتی 2
3 فصل اول: تشکیل خانواده (اهمیت خانواده 3)
تشویق به ازدواج
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 3
فایل صوتی 3
4 فصل اول: تشکیل خانواده (زن و مرد در نگاه قرآن)
زن و مرد در نگاه قرآن
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 4
فایل صوتی جلسه 4
5 فصل اول: تشکیل خانواده (سازماندهی خانواده در قرآن ۱)
جایگاه مرد در خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 5
فایل صوتی جلسه 5
6 فصل اول: تشکیل خانواده (سازماندهی خانواده در قرآن 2)
جایگاه زن در خانواده
پاسداری از خانواده 1
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 6
فایل صوتی جلسه 6
7 فصل اول: تشکیل خانواده (سازماندهی خانواده در قرآن 3)
پاسداری از خانواده ۲
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 7
فایل صوتی جلسه 7
8 فصل اول: تشکیل خانواده (سازماندهی خانواده در قرآن 4)
پاسداری از خانواده ۳
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 8
فایل صوتی جلسه 8
9 فصل دوم: تکمیل خانواده (اهمیت فرزند)
مبحث اول: اهمیت فرزند
مبحث دوم: تربیت به سبک لقمان
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 9
فایل صوتی جلسه 9
10 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱)
منشور تربیتی سوره لقمان
بند اول: دوری از شرک
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 10
فایل صوتی جلسه 10
11 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۲)
روش تربیتی در مفاهیم دینی
کاربست روش تربیتی در دوری از شرک
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 11
فایل صوتی جلسه 11
12 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۳)
بند دوم: احسان به والدین
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 12
فایل صوتی جلسه 12
13 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۴)
بند دوم: احسان به والدین (والدین سالمند)
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 13
فایل صوتی جلسه 13
14 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان 5)
بند دوم: احسان به والدین (روایات)
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 14
فایل صوتی جلسه 14
15 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۶)
بند سوم: آخرت گرایی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 15
فایل صوتی جلسه 15
16 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۷)
بند سوم: آخرت گرایی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 16
فایل صوتی جلسه 16
17 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۸)
بند چهارم: سفارش به نماز ۱
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 17
فایل صوتی جلسه 17
18 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۹)
بند چهارم: سفارش به نماز ۲
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 18
فایل صوتی جلسه 18
19 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۰)
بند پنجم: امر به معروف و نهی از منکر 1
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 19
فایل صوتی جلسه 19
20 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۱)
بند پنجم: امر به معروف و نهی از منکر 2
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 20
فایل صوتی جلسه 20
21 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۲)
بند ششم: صبر و پایداری
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 21
فایل صوتی جلسه 21
22 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۳)
بند ششم: صبر و پایداری ۲
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 22
فایل صوتی جلسه 22
23 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۴)
بند هفتم و هشتم: دوری از تکبر و خودپسندی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 23
فایل صوتی جلسه 23
24 فصل دوم: تکمیل خانواده (منشور تربیتی لقمان ۱۵)
مقدمه‌ای در بند نهم و دهم
بند نهم: اعتدال و میانه‌روی
بند دهم: آرام صحبت کردن
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 24
فایل صوتی جلسه 24
؟ آزمون بخش اول
شرکت در آزمون
25 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده
مقدمات
عامل اول در تحکیم خانواده: پایبندی به سازمان‌دهی قرآن
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 25
فایل صوتی جلسه 25
26 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری
مقدمات
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 26
فایل صوتی جلسه 26
27 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده -عامل دوم: مسئولیت پذیری (مردان ۱)
تأمین اقتصاد خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 27
فایل صوتی جلسه 27
28 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (مردان ۲)
رستگاری و موفقیت از منظر قرآن
راه موفقیت
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 28
فایل صوتی جلسه 28
29 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (مردان ۳)
راه‌کارهای برای پدران در حفظ سعادت خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 29
فایل صوتی جلسه 29
30 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (مردان 4)
حسن معاشرت
راهکار جلوگیری از سوء استفاده از مسئولیت
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 30
فایل صوتی جلسه 30
31 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (بانوان ۱)
مسئولیت‌های بانوان
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 31
فایل صوتی جلسه 31
32 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (بانوان ۲ )
مسأله اشتغال زنان
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 32
فایل صوتی جلسه 32
33 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت پذیری (بانوان ۳)
ادامه شرایط مطلوب بودن اشتغال بانوان
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 33
فایل صوتی جلسه 33
34 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل دوم: مسئولیت‌پذیری (فرزندان)
رویکرد صحیح به فرزند
مسئولیت در برابر والدین
مسئولیت در برابر خواهر و برادر
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 34
فایل صوتی جلسه 34
35 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۱
نقش مرد در حسن معاشرت
بخش اول: خوش اخلاقی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 35
فایل صوتی جلسه 35
36 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۲
بخش اول: خوش اخلاقی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 36
فایل صوتی جلسه 36
37 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۳
بخش دوم: تشکر و تغافل
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 37
فایل صوتی جلسه 37
38 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۴
بخش سوم: رفق و مدارا
بخش چهارم: محبت ورزی
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 38
فایل صوتی جلسه 38
39 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت ۵
بخش چهارم: محبت ورزی، راهکارها
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 39
فایل صوتی جلسه 39
40 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل سوم: حسن معاشرت 6
بخش چهارم: محبت ورزی،‌ راهکارها
بخش پنجم: تکریم یکدیگر
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 40
فایل صوتی جلسه 40
41 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده -عامل چهارم: تفاهم 1
همتایی و تفاهم
حوزه‌های تفاهم در خانواده
آثار تفاهم
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 41
فایل صوتی جلسه 41
42 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده -عامل چهارم: تفاهم 2
راهکارهای تفاهم ۱
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 42
فایل صوتی جلسه 42
43 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل چهارم: تفاهم 3
راهکارهای تفاهم ۲
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 43
فایل صوتی جلسه 43
44 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل چهارم: تفاهم 4 - عامل پنجم: صبر و سازش
راهکارهای تفاهم ۳
عامل پنجم: صبر و سازش
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 44
فایل صوتی جلسه 44
45 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل ششم: غیرت و وفاداری
عامل ششم: غیرت و وفاداری
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 45
فایل صوتی جلسه 45
46 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل هفتم: حیا ۱
فطری بودن حیا
شیطان و القاء فکر
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 46
فایل صوتی جلسه 46
47 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل هفتم: حیا ۲
شیطان و القاء فکر
انواع حیا
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 47
فایل صوتی جلسه 47
48 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل هفتم: حیا ۳
مراتب حیا
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 48
فایل صوتی جلسه 48
49 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل هفتم: حیا 4
مراتب حیا
کیفیت تأثیر حیا در تحکیم خانواده
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 49
فایل صوتی جلسه 49
50 فصل سوم: تحکیم و اعتلای خانواده - عامل هفتم: حیا 5
حیاء ناپسند و مصداق‌های آن
خلاصه نموداری
جزوه جلسه 50
فایل صوتی جلسه 50
51 جمع بندی و مروری بر مهمترین مباحث
مروری بر مهمترین‌های فصل اول
مروری بر مهمترین‌های فصل دوم
مروری بر مهمترین‌های فصل سوم
؟ آزمون بخش دوم
شرکت در آزمون

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

حسن موحدی تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

بارسلام وتشکر از دوره ی بسیار کاربردی وعالی قرآن وخانواده وخسته نباشید خدمت همه دست اندرکاران تلاشگر موسسه نورالمجتبی

مرجان هاشمی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته با تشکر از آقای دکتر میرباقری و دیگر بزرگوارانی که در تولید این درس نقش داشته اند؛ تطبیق مطالب با آیات قرآن کریم و جمع آوری آن ها در یک مجموعه به نظرم خیلی خوب بود. پیشنهاد می کنم دروس برای مشتاقان یادگیری علوم و معارف دینی در خارج از ایران، به زبان های دیگر ترجمه شود.به خصوص برای معرفی سبک زندگی اسلامی به غیر مسلمانان. و من الله التوفیق

راضیه عسکری بشکانی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام کلاس قرآن و خانواده استاد میر باقری بسیار عالی بود انشاءالله خداوند بر توفیقات ایشان بیفزاید،اگر کلاس نهج‌البلاغه با حضور استاد کاشانی برگزار کنید حتما در کلاس شرکت میکنم

احمد عرب زاده چاکینی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام وادب خدایا توراسپاس که یکی ازبهترین دوره های آموزشی که درطول عمرم داشتم والحق والانصاف نهایت بهره وحظ معنوی نصیبم گردید .بانهایت تقدیر وتشکر التماس دعای فرج ومخصوص

احمد عرب زاده چاکینی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام وادب واحترام به محضر دست اندرکاران مجموعه آموزشی نورالمجتبی علیه السلام بالاخص استاد گرانقدر جناب آقای دکتر میرباقری عزیز که انصافا ازبیانات وافاضات ایشان بهره مند شدیم .((درخصوص جلسات قرآن وخانواده اگرامکانش بود درپایان هرجلسه علاوه برجزوه که موجودهست یک چندخط بعنوان چکیده ی مطلب بارگذاری می شد .بنظرم بهتر دراذاهان باقی می ماند. التماس دعا))

هانیه توسلی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام.کاشکی استاد توضیح جلسه قبل و تو جلسه بعد باز تکرا نمی کرد

احسان صفایی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

با سلام و خدا قوت بسیار سپاسگزارم.این دوره هم مثل بقیه دوره ها جامع،کامل و شامل بود و با بیان شیوای استاد بسیار مفید.مطالب بسیار راهگشا بودند.خدا قوت به همه مجموعه.عجرکم عند الله ان شا الله.

سینا درخشان تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی زحمت کشان موسسه نورالمجتبی ، خداقوت میگویم به همه ی دست اندرکاران این موسسه به خصوص استاد میرباقری عزیز که با تدریس فوق العاده و دلنشین شان موجب تحولی عظیم میشوند.خیلی متشکرم

زهرا صفائی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام علیکم و رحمه الله لطفا اگر دوره تربیت فرزند داشتید خصوصا با لحاظ طب و تغذیه در شکل گیری خلق و خوی و اصلاح آن، به بنده اطلاع دهید لطفا

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

با سلام بله چنین دوره ای وجود دارد.دوره ششگانه سلامتی بخش مباحث مد نظر شما را در برمیگیرد.می توانید با مراجعه به سایت ثبت نام بفرمایید.

محمدحسن خرم دشتی تاریخ انتشار: 4 ماه پیش

سلام خدا قوت ان شاله ماجور باشید قرار بود دوره ای پیرامون تربیت فرزند برگزار شود با اجرای جناب آقای تراشیون هنوز منتظریم