داستان نویسی مقدماتی

ارائه دهنده: نشر سرای خودنویس  
9 جلسه
نمایش جلسات
1 آیا اصلاً آموزش؟
اهداف جلسه
مقدمه
آیا نوشتن سخت است؟
چه بنویسیم!
چکیده
جزوه PDF
2 تخیل
اهداف جلسه
تخیل
تمارین تقویت تخیل
راهکار تقویت تخیل
چکیده
جزوه PDF
3 سوژه
اهداف جلسه
سوژه
برش از زندگی
تاریخ
چکیده
جزوه PDF
4 طرح داستان
اهداف جلسه
طرح داستان
انواع طرح داستان
فرم طرح داستان
چکیده
جزوه PDF
5 گشایش داستان
اهداف جلسه
گشایش داستان
شروع داستان
فقط بنویسید!
چکیده
جزوه PDF
6 گشایش و عناصر داستان
اهداف جلسه
گشایش و عناصر داستان
گشایش داستان «سقوط خاندان آشر»
عناصر داستان
چکیده
جزوه PDF
7 شروع داستان ما
اهداف جلسه
شروع داستان ما
گشایش داستان
فقط بنویسید!
چکیده
جزوه PDF
8 جذابیت داستانی
اهداف جلسه
جذابیت داستانی
بدنۀ داستان
نقطۀ اوج
چکیده
جزوه PDF
9 نام داستان
اهداف جلسه
نام داستان
بررسی نام داستان‌ها
شیوۀ دانه برفی
ویرایش
چکیده
جزوه PDF