دکتر مژده پور حسینی

دکتری پزشکی و دکتری طب سنتی ایرانی و اسلامی

در سال ۱۳۶۸ قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۷۰ تحصیل خصوصی دروس حوزه آغاز مطالعات طب اسلامی با اساتید حوزه و گروه دانشجویان پزشکی از سال ۱۳۷۰ اولین خروجی کار با مقاله برگزیده پیوند اعضا سال ۱۳۷۲ ادامه تحقیق مطالعه وفیش برداری تا زمان آغاز تالیفات ذکر شده . تا کنون دهها هزا...

معرفی کامل
  • 1352 دانش پژوه
  • 1 درس ها
  • 0 دوره ها
درس ها