اطلاعات بیشتر

تعداد دروس 4 درس
تعداد جلسات 65 جلسه
مدت زمان 1950 دقیقه
گواهینامه اعطا از دانشگاه‌های معتبر
قیمت
320,000 تومان
اطلاعات بیشتر

تعداد دروس 3 درس
تعداد جلسات 50 جلسه
مدت زمان 1500 دقیقه
گواهینامه اعطا از دانشگاه‌های معتبر
قیمت
240,000 تومان
اطلاعات بیشتر

تعداد دروس 2 درس
تعداد جلسات 49 جلسه
مدت زمان 2340 دقیقه
گواهینامه اعطا از دانشگاه‌های معتبر
قیمت
290,000 تومان
اطلاعات بیشتر

تعداد دروس 1 درس
تعداد جلسات 36 جلسه
مدت زمان 1080 دقیقه
گواهینامه اعطا از دانشگاه‌های معتبر
قیمت
240,000 تومان
اطلاعات بیشتر

تعداد دروس 1 درس
تعداد جلسات 31 جلسه
مدت زمان 930 دقیقه
گواهینامه اعطا از دانشگاه‌های معتبر
قیمت
220,000 تومان
اطلاعات بیشتر

تعداد دروس 3 درس
تعداد جلسات 0 جلسه
مدت زمان 600 دقیقه
گواهینامه اعطا از دانشگاه‌های معتبر
قیمت
500,000 تومان