شرح زلالی آب

مباحثی از آشنایی با قرآن  
14 جلسه
نمایش جلسات
1 اوصاف ویژگی های قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
شناخت قرآن به بیان قرآن کریم 1
خودآزمایی 1
شناخت قرآن به بیان قرآن کریم 2
خودآزمایی ۲
شناخت قرآن در کلام معصومان
ذکر دو حدیث در مقام معرفت قرآن
چکیده
جزوه جلسه 01
فایل صوتی جلسه 01
2 نزول قرآن کریم
اهداف جلسه
تبیین جایگاه قرآن کریم
خودآزمایی 1
نزول قرآن
خودآزمایی ۲
چکیده
جزوه جلسه 02
فایل صوتی جلسه 02
3 وحیانی بودن قرآن
اهداف جلسه
معنای وحی
کاربردهای وحی در قرآن
خودآزمایی 1
محتوای وحی
خودآزمایی ۲
شیوه های تکلم خداوند با بشر
چکیده
جزوه جلسه 03
فایل صوتی جلسه 03
4 سند رسالت پیامبر
اهداف جلسه
مقدمه
هماورد طلبی قرآن کریم
خودآزمایی 1
ابعاد اعجاز و ویژگی های قرآن کریم
خودآزمایی 2
راه های درک اعجاز قرآن کریم
چکیده
جزوه جلسه 04
فایل صوتی جلسه 04
5 قرآن و دیگر کتب آسمانی
اهداف جلسه
مقدمه
نشانه های برتری قرآن بر سایر کتب
ابعاد برتری قرآن بر سایر کتب 1
خودآزمایی 1
ابعاد برتری قرآن بر سایر کتب 2
خودآزمایی 2
نظرات اندیشمندان درباره قرآن
چکیده
جزوه جلسه 05
فایل صوتی جلسه 05
6 اهداف و مقاصد قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
هدایت به دین،بشارت به مؤمنان
خودآزمایی 1
انذار کافران،بشارت به ملاقات
برقراری عدالت،درک حیات طیبه
خودآزمایی 2
مراحل هدایت قرآن
چکیده
جزوه جلسه 06
فایل صوتی جلسه 06
7 علوم و معارف قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
مضامین قرآن کریم 1
خودآزمایی 1
مضامین قرآن کریم 2
خودآزمایی 2
مضامین قرآن کریم 3
محورهای کلی معارف قرآن
چکیده
جزوه جلسه 07
فایل صوتی جلسه 07
8 حجیّت و مرجعیّت قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
ادله قابل فهم بودن قرآن
خودآزمایی 1
بایسته‌های فهم ظاهر قرآن
حجیت ظواهر قرآن کریم
خودآزمایی 2
ابعاد مرجعیت قرآن کریم
چکیده
جزوه جلسه 08
فایل صوتی جلسه 08
9 تفسیر و تأویل
اهداف جلسه
مقدمه
معنای تفسیر
معنای تأویل
تفاوت تفسیر و تاویل
خودآزمایی 1
ضرورت توجه به تفسیر
منابع تفسیر
قواعد و ابزار تفسیر
خودآزمایی 2
تفسیر موضوعی
تفسیر به رأی
آگاهی از تاویل
چکیده
جزوه جلسه 09
فایل صوتی جلسه 09
10 ظاهر و باطن قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
روایاتی درباره باطن قرآن
تعریف باطن قرآن
خودآزمایی 1
تعریف روایات از باطن قرآن
خودآزمایی 2
نکاتی پیرامون باطن قرآن
چکیده
جزوه جلسه 10
فایل صوتی جلسه 10
11 محکم و متشابه در قرآن
اهداف جلسه
مبنای تقسیم آیات به محکم و متشابه
خودآزمایی 1
عوامل تشابه سخن
خودآزمایی 2
آیات متشابه
مطلق و مقیّد، عام و خاص
چکیده
جزوه جلسه 11
فایل صوتی جلسه 11
12 تبیین و تعلیم در قرآن
اهداف جلسه
مقدمه
شئون پیامبر نسبت به قرآن 1
خودآزمایی 1
شئون پیامبر نسبت به قرآن 2
خودآزمایی 2
قرآن و اهل بیت
چکیده
جزوه جلسه 12
فایل صوتی جلسه 12
13 حفظ و حراست از قرآن
اهداف جلسه
مقدمه
کتابت قرآن کریم
خودآزمایی ۱
ترغیب به حفظ قرآن
جمع آوری قرآن
خودآزمایی 2
آموزش قرآن
چکیده
جزوه جلسه 13
فایل صوتی جلسه 13
14 وظایف امت اسلامی نسبت به قرآن
اهداف جلسه
مقدمه
ایمان و معرفت به قرآن
فراگیری قرآن 1
خودآزمایی 1
فراگیری قرآن ۲
انس با قرآن
خودآزمایی ۲
عمل به قرآن
ترویج قرآن و نشر معارف آن
چکیده
جزوه جلسه 14
فایل صوتی جلسه 14
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون
ترنم باران

آموزش درک معنا و تدبر در آیات قرآن کریم  
32 جلسه
نمایش جلسات
1 بقره 21-23
اهداف جلسه
توضیحاتی دربارۀ درس، قرائت
آیۀ 21 سورۀ بقره
آیۀ 22 سورۀ بقره
آیۀ 23 سورۀ بقره
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
2 آیت الکرسی 1
آیة‌الکرسی
مقدمه، قرائت
درک معنا
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
3 آیت الکرسی 2
اهداف جلسه
دین و ولایت الهی
آیۀ 256 سورۀ ‌بقره
آیۀ 257 سورۀ ‌بقره
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
4 آل عمران 133-136
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 133 سورۀ آل‌عمران
آیۀ 134 سورۀ آل‌عمران
آیۀ 135 سورۀ آل‌عمران
آیۀ 136 سورۀ آل‌عمران
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
5 یونس 62-66
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 62 و 63 سورۀ یونس
آیۀ 64 سورۀ یونس
آیۀ 65 سورۀ یونس
آیۀ 66 سورۀ یونس
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
6 نحل 69-100
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 96 سورۀ نحل
آیۀ 97 سورۀ نحل
آیۀ 98 سورۀ نحل
آیۀ 99 و 100 سورۀ نحل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
7 مومنون 1-11
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 3 سورۀ مؤمنون
آیۀ 4 تا 7 سورۀ مؤمنون
آیۀ 8 تا 11 سورۀ مؤمنون
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
8 نمل 59-61
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 59 سورۀ نمل
آیۀ 60 سورۀ نمل
آیۀ 61 سورۀ نمل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
9 نمل 62-64
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 62 سورۀ نمل
آیۀ 63 سورۀ نمل
آیۀ 64 سورۀ نمل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
10 عنکبوت 1-7
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 3 سورۀ عنکبوت
آیۀ 4 و 5 سورۀ عنکبوت
آیۀ 6 و 7 سورۀ عنکبوت
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
11 روم 17-22
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 17 و 18 سورۀ روم
آیۀ 19 و 20 سورۀ روم
آیۀ 21 سورۀ روم
آیۀ 22 سورۀ روم
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
12 روم 23-26
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 23 سورۀ روم
آیۀ 24 سورۀ روم
آیۀ 25 و 26 سورۀ روم
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
13 اعراف 157 + احزاب 45-48
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 157 سورۀ اعراف
آیۀ 45 تا 47 سورۀ احزاب
آیۀ 48 سورۀ احزاب
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
14 الرحمن 1-13
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 6 سورۀ الرحمن
آیۀ 7 تا 9 سورۀ الرحمن
آیۀ 10 تا 13 سورۀ الرحمن
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 8 و 9 سورۀ صف
آیۀ 10 و 11 سورۀ صف
آیۀ 12 و 13 سورۀ صف
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
؟ آزمون بخش اول
16 سورۀ حمد و توحید
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 5 سورۀ حمد
آیۀ 6 و 7 سورۀ حمد
سورۀ توحید
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
17 تلاوت، تزکیه و تعلیم
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ اول سورۀ جمعه
آیۀ دوم تا چهارم سورۀ جمعه
آیۀ پنجم سورۀ جمعه
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
18 سورۀ جمعه2
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ ششم و هفتم سورۀ جمعه
آیۀ هشتم سورۀ جمعه
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
20 سورۀ لقمان1
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ اول تا پنجم سورۀ لقمان
آیۀ ششم تا نهم سورۀ لقمان
آیۀ دهم و یازدهم سورۀ لقمان
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
21 سورۀ لقمان2
اهداف جلسه
مقدمه
آیات دوازدهم و سیزدهم سورۀ لقمان
آیات چهاردهم و پانزدهم سورۀ لقمان
آیۀ شانزدهم سوره لقمان
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
22 سورۀ لقمان3
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 17 تا 19 سورۀ لقمان
آیۀ 20 سورۀ لقمان
آیۀ 21 و 22 سورۀ لقمان
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
23 سورۀ لقمان4
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 23 تا 25 سورۀ لقمان
آیۀ 26 تا 28 سورۀ لقمان
آیۀ 29 و 30 سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
24 سورۀ لقمان5
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 31 و 32 سورۀ لقمان
آیۀ 33 سورۀ لقمان
آیۀ 34 سورۀ لقمان
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
25 سورۀ حجرات1
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ اول و دوم سورۀ حجرات
آیۀ سوم و چهارم سورۀ حجرات
آیۀ پنجم سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
26 سورۀ حجرات2
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ هفتم و هشتم سورۀ حجرات
آیۀ نهم سورۀ حجرات
آیۀ دهم سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
27 سورۀ حجرات3
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 11 سورۀ حجرات
آیۀ 12 سورۀ حجرات
آیۀ 13 سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
28 سورۀ حجرات4
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 14 سورۀ حجرات
آیۀ 15 و 16 سورۀ حجرات
آیۀ 17 و 18 سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
29 سورۀ مزمل1
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 5 سورۀ مزمل
آیۀ 6 تا 9 سورۀ مزمل
آیۀ 10 تا 14 سورۀ مزمل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
30 سورۀ مزمل2
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 15 تا 19 سورۀ مزمل
قسمت اول آیۀ 20 سورۀ مزمل
قسمت دوم آیۀ 20 سورۀ مزمل
قسمت سوم آیۀ 20 سورۀ مزمل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
31 سورۀ نوح1
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 6 سورۀ نوح
آیۀ 7 تا 10 سورۀ نوح
آیۀ 11 تا 16 سورۀ نوح
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
32 سورۀ نوح2
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 17 تا 22 سورۀ نوح
آیۀ 23 تا 25 سورۀ نوح
آیۀ 26 تا آخر سورۀ نوح
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

مصیب پیامنی تاریخ انتشار: 6 روز پیش

باسلام خدمت اساتید بزرگوار ضمن تشکر از زحمات شما عزیزان، عالی بودن درس هفتم ترنم باران تدبر قلبی در آیات (سوره مومنون) ، واقعاً شیوا و از هر نظر عالی و تاثیر گذار و ترقیب کننده در پیگیری سایر دروس بود باتشکر ویژه از همه عزیزان دست اندرکار این برنامه امید است برادران وخواهران بیشتری جذب کتاب عزیز الهی بشوند اجرکم عندالله...

عیسی رضایی تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

سلا علیکم تقدیر وتشکر از دست اندرکاران اساتیدو یکایک کارکنان اجرکم عندالله فرارسیدن عید غدیر را به پیروان وشیعیان ان حضرت تبریک لطفا خواستار ادامه دروس ودوره ها بخصوص درک وتدبر ومفاهیم قران را داریم

مجید جهان خواه تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

باسلام وخسته نباشی خدمت استادویکایک کارکنان موسسه درتهیه این چنین برنامه عالی ومفید وکاربری اجرتان باسالارشهیدان و زهرای مرضیه..التماس دعا

زینب یوسفی فر تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام من امروز اولین درس از ترنم باران رو کار کردم. روند جلسه و تمرین ها خیلی عالیه. ممنون از تلاشتون برای فراهم کردن همچین محیطی

شهیده اله وردی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

با سلام و احترام.سطح کاری که تنظیم شده جهت ابزار تدریس و همچنین اساتید برجسته خیلی عالی است.فقط اگر علاوه بر فایل صوتی و پی دی اف فیلم یا کلیپ از مطالب مورد ارائه در اختیار گذاشته شود عالی است. برای من یکی از تجربه های دلچسب بهره مندی از مباحث آموزشی قرآن در این سطح جامع و کامل است. التماس دعا.خدا قوت

مصیب پیامنی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

باسلام و آرزوی توفیق روزافزون امید وارم خدای متعال همواره مشکلات موجود برسر راه شما عزیزان زحمتکش را برطرف و عنایت پروردگار و صاحب عصر و زمان یار و یاور شما باشد تا بلطف خدا و همت شما عزیزان مشتاقان بیشتری رو به سمت کتاب آسمانی و نجات دهنده قرآن بزرگ جذب نمایید.

گلنوش احمدیان تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

باسلام مطالب کامل وجامع هستندخداروشاکرم که این توفیق نصیب بنده شده ازخدابرای شما لب خیروبرکت میکنم

محمد باقر بهرامی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

با سلام و آرزوی سلامتی ضمن خسته نباشید و تشکر از زحمات شما میخواستم بگم خیلی خوب بود از مطالب جزوه مربوطه هم ارسال می شد از لطف شما خیلی خیلی ممنون

مهدی رضایی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

بنام خدا،شکرخدای متعال امروز درس اول ترنم باران. روزی من حقیرگردیدممنون از مسعولین موسسه نورالمجتبی ع ساده شیوا وشیرین درس داده شد اجرکم عندالله ولات امام رضا برهمه شیفتگانش مبارک

محمد باقر بهرامی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

با سلام و عرض ادب و خسته نباشید ممنونم از زحمات شما من خیلی علاقمند هستم که به درک آیات قرآن برسم و عربی را خوب بفهمم و صرف خواندن روخوانی نباشه و در حین قرائت معنی و مفهوم هم برام تداعی بشود و در نهایت نیز منجر به حفظ قرآن بشه لطفاً اینچنین آموزش هایی را بگذارید با تشکر اجرکم عندالله