آخرین سفر

مباحثی از معاد در قرآن  
18 جلسه
نمایش جلسات
1 جلسه 1: مقدمات
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
معاد در اسلام
خودآزمایی 2
دلایلی از قرآن کریم بر مسئلۀ معاد
خودآزمایی 3
حکیمانه بودن آفرینش (برهان حکمت)
خودآزمایی 4
معاد و رحمت الهی
خودآزمایی 5
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 جلسه 2: انسان پیش ازدنیا
مروری بر مباحث پیشین
دوران های وجودی انسان
چگونگی آفرینش انسان از طینت
خودآزمایی 1
ب) عرضۀ امانت
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 جلسه 3: انسان پیش ازدنیاودردنیا
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
2. دوران زندگی دنیا
ب) امتحان و رشد انسان
خودآزمایی 2
ج) نتیجۀ زندگی دنیا
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 جلسه 4: انسان پس ازدنیا
اهداف جلسه
حالات گوناگون انسان ها در لحظۀ مرگ
خودآزمایی 1
اندوه یا خوشحالی در لحظۀ مرگ
خودآزمایی 2
فرشتگان هنگام مرگ
درخواست تأخیر موت
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 جلسه 5: برزخ
اهداف جلسه
نامگذاری برزخ
خودآزمایی 1
تشابه برزخ با دوران خواب
تاریخ برپایی قیامت (بر اساس احساس انسان ها در آن روز)
خودآزمایی 2
همزمانی مرگ انسان ها با برپایی قیامت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 جلسه 6: مراحل وحوادث قیامت
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
دامنۀ حوادث قیامت
2. وضعیت خورشید
خودآزمایی 2
3. تبدّل در زمین
خودآزمایی 3
مرحلۀ نخست قیامت
خودآزمایی 4
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 جلسه 7: مرحله نخست واقعه قیامت
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
ماجرای قوم لوط
منظور از هفت آسمان
خودآزمایی 2
نقد یک نظر
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 جلسه 8: بازسازی زمین وبدنها
اهداف جلسه
بازسازی بدنها
خودآزمایی 1
شبهه آکل و مأکول
رشد جنینی در دل خاک
بازسازی بدنها در آیات و روایات
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 جلسه 9: مرحله دوم قیامت(زنده شدن همگانی)
اهداف جلسه
حوادث مرحلۀ دوم قیامت
خودآزمایی 1
اول نامه اعمال
خودآزمایی 2
ب) چگونگی تنظیم پرونده اعمال
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 جلسه 10: ارائه پرونده اعمال
اهداف جلسه
چگونگی ارائۀ پروندۀ اعمال (2)
خودآزمایی 1
کتاب امت ها
کتاب فراگیر
خودآزمایی 2
حضور پیامبران و شاهدان
2. شهادت فرشتگان الهی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 جلسه 11: شهادت اولیای الهی وقضاوت برحق
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
شهادت اولیای الهی (2)
خودآزمایی 2
شهادت اولیای الهی در دنیا و آخرت
قضاوت بر حق و به دور از ظلم
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 جلسه 12: بازپرداخت اعمال
اهداف جلسه
چگونگی بازپرداخت اعمال
احباط و تکفیر
2. گناهانی که پس از ثبت بخشوده می گردد و از پرونده محو می شود
احباط
خودآزمایی
رانده شدن به سوی بهشت یا جهنم
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 جلسه 13: مسئله اعراف
اهداف جلسه
مسئلۀ اعراف در آیات (1)
رجال و اصحاب اعراف
خودآزمایی 1
مسئلۀ اعراف در آیات (2)
برخورد مؤمنان و منافقان
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 جلسه 14: برخی نامها ورخدادهای قیامت
اهداف جلسه
2. نزدیک بودن قیامت
همسانی خواب و مرگ
3. وضعیت چهره ها در قیامت
4. برخوردها در قیامت
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 جلسه 15: روانه شدن به سوی بهشت وجهنم
اهداف جلسه
3. رانده شدن به سوی خارج از زمین (1)
3. رانده شدن به سوی خارج از زمین (2)
خودآزمایی 1
لحظۀ ورود جهنمیان
لحظۀ ورود بهشتیان (2)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 جلسه 16: اصحاب بهشت واصحاب جهنم
اهداف جلسه
جهنمیان و اعمال آنها در قرآن
خودآزمایی 1
جهنمیان و اعمال آنها در روایت امام صادق (علیه السلام)
خودآزمایی 2
بهشتیان و اعمال آنها
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
17 جلسه 17: وضعیت جهنم وبهشت
اهداف جلسه
جهنم و عذاب های آن
خودآزمایی
بهشت و نعمت های آن
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
18 جلسه 18: بهشت مقربان
اهداف جلسه
مقربان در بهشت
خودآزمایی
شواهدی از نظارت مقربان در بهشت
نمونه ای از جایگاه مقربان در بهشت
سلطنت بهشت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
19 جلسه 19: آزمون پایانی
شرکت در آزمون
منادیان توحید

مباحثی از امامت در قرآن  
16 جلسه
نمایش جلسات
1 جلسه 1: مفهوم شناسی-امامت شاخه ای ازتوحید
اهداف درس
مقدمه
خودآزمایی 1
ضرورت بحث درباره امامت
درس اول
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 جلسه 2: ایه محوری امامت درقران محورنخست ایه257سوره بقره:ولایت الهی
اهداف جلسه
مقدمه: آیۀ محوری امامت در قرآن در شش محور
2. آیۀ 257 سورۀ بقره، آیۀ محوری امامت
4. محور اول آیۀ 257 سورۀ بقره: ولایت الهی
خودآزمایی 1
ب) انحصار ولایت خداوند از نظر قرآن
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 جلسه 3: محوردوم ایه 257سوره بقره خروج ازظلمت هابه سوی نورباولایت الهی
اهداف جلسه
مقدمه
2. مراحل هدایت در قرآن
خودآزمایی 1
4. شرایط و صفات ولیّ از نظر عقل و قرآن: قسمت اول
4. شرایط و صفات ولیّ از نظر عقل و قرآن: قسمت دوم
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 جلسه 4: ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:اختلاف بین امت بعدازرسول خدا
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
1. نظر شیعه دربارۀ ولایت الهی بعد از رسول خدا (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
ب) دلایل استنباطی
خودآزمایی 2
اجماع
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 جلسه 5: ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل شیعه درمسأله امامت
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
1. دلایل عقلی شیعه در مسألۀ امامت:
2. دلایل نقلی شیعه در مسئلۀ امامت:
خودآزمایی 1
الف) آیۀ‌ سورۀ احزاب و عصمت ائمه (علیهم السلام)
آیاتی در خصوص زنان پیامبر
مصادیق اهل بیت در روایات
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 جلسه 6: ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(1)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ب) آیۀ 61 سورۀ آل عمران و مصادیق «مطهّرون»
نکات آیۀ مباهله
خودآزمایی 1
ج) آیۀ 59 سورۀ نساء و وجوب اطاعت از ائمه (علیهم السلام)
خودآزمایی 2
جمع بندی آیۀ اولی الامر
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 جلسه 7: ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(2)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
د) آیۀ 6 سورۀ احزاب و بیان اولیاء بعد از رسول خدا (ص)
خودآزمایی 1
نکتۀ سوم
خودآزمایی 2
هـ ) آیل 55 سورۀ مائده و تصریح به ولایت امیرالمؤمنین(ع)
نکات آیه
نکتۀ دوم
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 جلسه 8: ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(3)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
روایات نقل شده در کتب شیعه و اهل سنّت
نکتۀ دوم
خودآزمایی 1
ب) حدیث شریف سفینۀ نوح
ج) حدیث شریف یوم الدار
خودآزمایی 2
د) حدیث شریف منزلت
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 جلسه 9: ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(4)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
هـ ) حدیث شریف غدیر
نکات حدیث شریف غدیر
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 جلسه 10: محرورسوم ایه257سوره بقره:کفربه ولایت الله
اهداف جلسه
محور سوم آیۀ 257 سورۀ بقره 1. معنای کفر در آیه
خودآزمایی 1
2. چهار رکن ایمان و کفر
خودآزمایی 2
نکته
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 جلسه 11: محورچهارم ایه257سوره بقره:کافران به ولایت الله تحت ولایت طاغوت محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
محور چهارم: ولایت طاغوت >> الف) معنای طاغوت در لغت
خودآزمایی 1
ب) معنای طاغوت و مصادیق آن در قرآن 1
خودآزمایی 2
ب) معنای طاغوت و مصادیق آن در قرآن 2
محور پنجم: نتیجۀ ولایت طاغوت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 جلسه 12: ا1-ادامه محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت /بررسی اغازحرکت به سوی ظلمت بعدازرسول اکرم(ص)درسه حوزه(1)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ادامۀ محور پنجم
برنامه ریزی پیامبر (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
وعدۀ پیشرفت اسلام به مسلمان ها توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله)
نکتۀ پنجم
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 جلسه 13: ا2_ادامه محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت بررسی اغازحرکت به سوی ظلمت بعدازرسول اکرم(ص)درسه حوزه (2)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ب) خروج به سوی ضلمت بعد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
منع حدیث
جعل حدیث
خودآزمایی 2
برخی از احادیث جعلی در خصوص پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 جلسه 14: ا1_ادامه محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت بررسی اغازحرکت به سوی ظلمت بعدازرسول اکرم(ص)درسه حوزه (3) 2.فصل سوم:امامان اهل بیت(ع)مصادیق ولایت الله
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ب) خروج به سوی ظلمت بعد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
فصل سوم: مصداق های ولایت الله
1. نصّ بر امامت 12 امامت از اهل بیت (علیهم السلام) (قسمت 2)
خودآزمایی 1
2. ویژگی ها و صفات ائمه (علیه السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 جلسه 15: فصل سوم:امامان اهل بیت(ع)مصادیق ولایت الله
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
2. ویژگی ها و صفات ائمه (علیهم السلام)
دلایل قرآنی
شبهه ای در مسئلۀ عصمت
خودآزمایی 1
3. وظایف مؤمنان در برابر ائمه (علیهم السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 جلسه 16: مهدویت درقران وروایات
اهداف جلسه
مقدّمه
1. مهدویت در قرآن
الف) وعدۀ اتمام نور الهی (2)
خودآزمایی 1
ب) عاقبت حیات زمین
2. مهدویت در روایات (1)
2. مهدویت در روایات (2)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
17 جلسه 17: آزمون پایانی
شرکت در آزمون
سفیران آسمانی

مباحثی از نبوت در قرآن  
15 جلسه
نمایش جلسات
1 جلسه 1: ضرورت ارسال پیامبران از جهت توحید ربوبی(1)
اهداف جلسه
مقدمه
رابطۀ نبوت با توحید
توحید ربوبی و ولایی
ضرورت ارسال پیامبران از نظر توحید ربوبی
ربوبیّت الهی در مورد انسان
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 جلسه 2: ضرورت ارسال پیامبران از جهت توحید ربوبی(2)
اهداف جلسه
مقدمه
2. ربوبیت الهی در مورد انسان
3. نیازمندی انسان به هدایت و شریعت
خودآزمایی 1
د) ویژگی های برنامۀ جامع برای رشد انسان
خودآزمایی 2
جمع بندی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 جلسه 3: ضرورت ارسال پیامبران از جهت توحید ربوبی(3)
اهداف جلسه
مقدمه
ب) ویژگی های موضوعات اعتقادی و عملی
خودآزمایی 1
2. ویژگی موضوعات رفتاری
لازمۀ رفتارهای سالم برای سعادت آخرت
ج) نقاط ضعف انسان
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 جلسه 4: جایگاه پیامبران در قرآن
اهداف جلسه
فصل دوم: جایگاه پیامبران در قرآن
1) آثار و برکات پیامبران
خودآزمایی 1
ب) دستاوردهای پیامبران
خودآزمایی 2
ج) برکات خاصّ حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
2) بعثت پیامبران
ج) اتمام حجت با بعثت انبیاء
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 جلسه 5: اوصاف و امتیازات پیامبران(1)
اهداف جلسه
فصل سوم: اوصاف و امتیازات پیامبران
1. اوصاف پیامبران
خودآزمایی 1
ب) علّت بشر بودن انبیاء
2. امتیازات انحصاری برای انبیاء
ب) نزول وحی به انبیاء
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 جلسه 6: اوصاف و امتیازات پیامبران(2)
اهداف جلسه
فصل سوم: اوصاف و امتیازات پیامبران
2. امتیازات منحصر برای انبیاء
علل و اسباب عصمت
خودآزمایی 1
دلایل ضرورت عصمت انبیاء
ابعاد عصمت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در قرآن
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 جلسه 7: اوصاف و امتیازات پیامبران(2)
اهداف جلسه
فصل سوم: اوصاف و امتیازات پیامبران
د) جمع بندی
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 جلسه 8: نقش پیامبران در تربیت انسان(1)
اهداف جلسه
فصل چهارم: نقش پیامبران در تربیت انسان
ب) ویژگی های زندگی دنیا
ج) موقعیت انسان در زندگی دنیا
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 جلسه 9: نقش پیامبران در تربیت انسان(2)
اهداف جلسه
فصل چهارم: نقش پیامبران در تربیت انسان
2) اصول مشترک پیامبران الهی
ارائۀ قوانین عادلانه
خودآزمایی 1
ب) در سعادت ابدی
ج) تحکیم پیوند بین خالق و مخلوق
خودآزمایی 2
3) وظایف اصلی پیامبران (علیهم السلام)
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 جلسه 10: وظایف مردم در پیشگاه انبیاء
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
4. وظایف مردم در پیشگاه انبیاء
خودآزمایی 1
ب) وظایف مردم نسبت به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
تسلیم و اطاعت کامل از ایشان
بلند نکردن صدا نزد ایشان و ادب حضور
نصیحت ارتباط ، توسّل، صلوات و سلام
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 جلسه 11: تاریخ انسان وپیامبران(1)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
1. ویژگی های بیان تاریخ در قرآن
خودآزمایی 1
2. تاریخ زندگی انسان
ج) فرمان سجده و استکبار ابلیس
هـ ) توبۀ آدم و فرمان هبوط
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 جلسه 12: تاریخ انسان وپیامبران(2)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
2. تاریخ زندگی انسان
خودآزمایی 1
خطاب سوم به فرزندان آدم
خطاب چهارم به فرزندان آدم
خودآزمایی 2
اصول دعوت پیامبران صاحب شریعت
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 جلسه 13: تاریخ انسان وپیامبران(3)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
الف) برخورد قوم نوح (علیه السلام) با ایشان
تهمت ضلالت بر نبی
خودآزمایی 1
سرنوشت قوم نوح (علیه السلام)
خودآزمایی 2
ج) برنامۀ الهی برای مردم بعد از ارسال انبیاء
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 جلسه 14: اوصاف وامتیازات پیامبران(4)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
4. نگاهی کلّی به تاریخ پیامبران صاحب شریعت
هجرت به کنعان
خودآزمایی 1
مأموریت به انتقال حضرت اسماعیل به سرزمین حجاز
شریعت فرزندان اسماعیل و اسحاق
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 جلسه 15: تاریخ انسان و پیامبران (5)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
نکتۀ اوّل: جایگاه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بین انبیای الهی
خودآزمایی 1
نکتۀ سوم: امتیازهای نبیّ مکرّم اسلام (صلی الله علیه و آله) و کتاب ایشان
افضلیّت نبیّ مکرّم اسلام (صلی الله علیه و آله) بر سایر انبیاء
نکتۀ چهارم: رخدادهای مهمّ زندگی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 2
نکتۀ پنجم: ویژگی های خاصّ نبیّ مکرّم اسلام (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 جلسه 16: آزمون پایانی
شرکت در آزمون
شکوه یکتایی

مباحثی از توحید در قرآن  
16 جلسه
نمایش جلسات
1 جلسه 1: توحید در قرآن
اهداف جلسه
درآمد
اهمیت علم توحید
خودآزمایی 1
ج) معرفت توحیدی تنها راه رشد و تعالی
رویکرد قرآن به مسئلۀ توحید
خودآزمایی 2
آشکار بودن وجود خداوند
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 جلسه 2: معرفة الله(1)
اهداف جلسه
فصل اول: معرفة الله
1. معرفت خدا مقدمۀ هدایت
جواب یک شبهه
خودآزمایی 1
2. انواع معرفت انسان به خداوند
خودآزمایی 2
ب) معرفت عقلی
خودآزمایی 3
روایتی در زمینۀ معرفت عقلی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 جلسه 3: معرفة الله(2)
اهداف جلسه
فصل اول: معرفة الله
خودآزمایی 1
د) معرفت فطری
هـ ) ویژگی های معرفت فطری
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 جلسه 4: معرفة الله(3)
اهداف جلسه
فصل اول: معرفة الله
خودآزمایی 1
یک روایت از اهل بیت (علیهم السلام)
خودآزمایی 2
3) راه های رشد معرفت توحیدی
ب) ابتلائات الهی
د) عبادت و تسلیم بودن
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 جلسه 5: وحدانیت خداوند و نفی شرک(1)
اهداف جلسه
فصل دوم: وحدانیت خداوند و نفی شرک
الف) توضیح کلمۀ «توحید»
خودآزمایی 1
ب) توضیح قول «لا إله إلّا الله»
خودآزمایی 2
ج) سورۀ توحید
خودآزمایی 3
د) روایاتی در توضیح توحید
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 جلسه 6: وحدانیت خداوند و نفی شرک(2)
اهداف جلسه
فصل دوم: وحدانیت خداوند و نفی شرک
دلیل دوم: دلیل عقلی اثبات وجود خداوند
خودآزمایی 1
ب) توحید صفاتی و بیان دو معنا
خودآزمایی 2
ج) توحید افعالی
معنای سوم
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 جلسه 7: وحدانیت خداوند ونفی شرک (3)
اهداف جلسه
فصل دوم: وحدانیت خداوند و نفی شرک
خودآزمایی 1
نقدی بر لیبرال دموکراسی در قانون گذاری
خودآزمایی 2
هـ ) توحید در عبادت و اطاعت
معصیت (شرک) در اطاعت
خودآزمایی 3
شبهۀ وهابیّت در مسئلۀ شرک
خودآزمایی 4
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 جلسه 8: شناخت اسماء و صفات الهی (1)
اهداف جلسه
فصل سوم: معرفت به اسماء و صفات الهی
خودآزمایی 1
معنای اسم و صفت در زبان قرآن
معنای اسم الله
خودآزمایی 2
ب) اقسام اسماء و صفات الهی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 جلسه 9: شناخت اسماء و صفات الهی (2)
اهداف جلسه
فصل سوم: معرفت به اسماء و صفات الهی
3. توضیح توقیفی بودن صفات الهی
توضیح روایات دربارۀ توقیفی بودن صفات الهی
خودآزمایی 1
4. توضیح قاعدۀ خروج از حدّین
خودآزمایی 2
5. شناخت صفات الهی از طریق صفات سلبی و افعال الهی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 جلسه 10: شناخت اسماء و صفات الهی (3)
اهداف جلسه
فصل سوم: معرفت به اسماء و صفات الهی
خودآزمایی 1
ب) ویژگی های علم الهی
خودآزمایی 2
7. بیان صفت قدرت الهی
خودآزمایی 3
8. توضیح بعضی از صفات سلبی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 جلسه 11: رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات (1)
اهداف جلسه
فصل چهارم: رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات
خودآزمایی 1
2. ویژگی های خلقت
ب) بدون الگو بودن خلقت
د) ویژگی های دیگر خلقت
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 جلسه 12: رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات (2)
اهداف جلسه
فصل چهارم: رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات
معنای ربوبیت
ج) مرحلۀ سوم ربوبیّت: تقدیر خلقت
خودآزمایی 1
4. ربوبیّت خاصّ پروردگار برای انسان
ب) فضیلت انسان بر کثیری از مخلوقات
ج) خلقت انسان مختار برای پیمودن راه بندگی
جمع بندی مباحث توحید
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 جلسه 13: رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات (3)
اهداف جلسه
فصل پنجم: عدل الهی و لازمه های آن
بیان قرآن از عدل
1. تعریف عدل
خودآزمایی 1
2. دیدگاه اشاعره دربارۀ عدل الهی
ب) دلایل حسن و قبح عقلی (ذاتی)
خودآزمایی 2
4. دلایل عادل بودن خداوند
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 جلسه 14: عدل الهی و لازمه های آن (1) جبر وتفویض
اهداف جلسه
فصل پنجم: عدل الهی و لازمه های آن
1. توضیح دیگاه قائلین به جبر
الف) ادلّۀ قائلین به جبر
خودآزمایی 1
ج) ردّ دیدگاه قائلین به جبر
دلایل قرآنی و روایی بر ردّ جبر
خودآزمایی 2
2. توضیح دیدگاه قائلین به تفویض
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 جلسه 15: عدل الهی و لازمه های آن (2 جبر وتفویض
اهداف جلسه
فصل پنجم: عدل الهی و لازمه های آن
قضا و قدر الهی
خودآزمایی 1
2. معنای لغوی قضا و قدر
خودآزمایی 2
تفویض تشریعی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 جلسه 16: عدل الهی و لازمه های آن (3) رابطۀ مصائب الهی با عدل الهی
اهداف جلسه
1. معنای خیر و شرّ
ب) معنای دوم
خودآزمایی 1
2. خیر و شرّ نهایی و اختیار انسان
شرور کیفری برای عقاب
خودآزمایی 2
ب) شرور ابتدایی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
17 جلسه 17: آزمون پایانی
شرکت در آزمون

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

نگار آذربو تاریخ انتشار: 6 روز پیش

سلام برای شروع کلاس باید چکار کنم

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 3 روز پیش

سرکار خانم آذربو سلام برای مشاهده جلسات دوره وارد سایت شده و گزینه ورود را انتخاب کنید. نام کاربری و رمزعبور را وارد کرده و وارد پروفایل بشید. از قسمت دوره های من میتونید جلسات دوره تون رو مشاهده کنید. موفق باشید

سیدرضا موسوی تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

با سلام از اینکه توفیق شرکت در دوره های آموزشی میسر گردید خداوند را شاکرم . پیشنهاد می نمایم نسبت به معرفی دوره ها با دستگاههای دولتی جهت برگزاری برای کارکنان با ارائه تخفیفات ویژه و ثبت در سوابق آموزشی ایشان اقدام گردد. و من اله التوفیق

یوسف نقی پوریان تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

سلام. وقت شما بخیر. مطالعه دوره عقائد قرآنی به چه ترتیبی باشد بهتر است؟ مثلا اول توحید بعد نبوت بعد معاد یا ...؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

جناب آقای نقی پوریان سلام مشاهده دروس دوره ترتیب خاصی نداره و به هر ترتیبی که تمایل دارید میتونید جلسات دروس رو مشاهده بفرمایید. در پناه حق باشید

جواد کریم زاده بجستانی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

با عرض سلام وخداقوت ببخشید برای امتحان دادن زمان خاصی دارد؟ منظورم محدودیت تاریخی داریم یا خیر؟ ممنون

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

جناب آقای کریم زاده سلام محدودیتی برای شرکت در آزمون ندارید و هر زمان که آمادگی لازم رو داشتید میتونید در آزمون ها شرکت کنید. موفق باشید

حبیب الله مکی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام چه زمانی آزمونه؟؟؟؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

جناب آقای مکی سلام آزمون ها در صفحه اصلی درس بعد از لیست جلسات درسی قرار داره. هر زمان آمادگی داشتید میتونید شرکت کنید موفق باشید

امین عبادی فر تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام چطور میتونه دوره ای را که گذراندم امتحانش بدم

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

جناب آقای عبادی فر سلام به محض اینکه قسمت آزمون در سایت بارگذاری و تکمیل شد خدمتتون اطلاع رسانی میشه و شما هر موقع آمادگی داشتید میتونید در آزمون ها شرکت کنید سپاس از همراهی و صبوری شما

حسین بابایی بیدگلی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

باسلام. خدا قوت . اگه میشه پی دی اف برای مطالعه در گوشی هم بزارید . ممنون

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

جناب آقای بابایی سلام فایل های پی دی اف و صوتی داخل پروفایلتون قسمت امکانات آموزشی قرار داره میتونید دانلود و ذخیره بفرمایید موفق باشید

Mohammad Sadeghian zov تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام امکان دانلود فایل های PDF است

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام وقت شما بخیر بله میتونید فایل های پی دی اف رو دانلود و ذخیره کنید موفق باشید

نسرین مهربانی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام خسته نباشید pdfدرس ها کدوم قسمت است باتشکر

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سرکار خانم مهربانی سلام فایل های صوتی و پی دی اف داخل پروفایلتون قسمت امکانات آموزشی قرار داره موفق باشید

جواد کریم زاده بجستانی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام علیکم. تاریخ امتحان چه وقت است؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

جناب آقای کریم زاده سلام شما محدودیتی برای شرکت در آزمون ندارید به محض اینکه قسمت آزمون داخل سایت فعال شد اطلاع رسانی میشه خدمتتون و شما هرموقع آمادگی داشتید میتونید در آزمون شرکت کنید ممنون از همراهی و شکیبایی شما