آخرین سفر

مباحثی از معاد در قرآن  
18 جلسه
نمایش جلسات
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
معاد در اسلام
خودآزمایی 2
دلایلی از قرآن کریم بر مسئلۀ معاد
خودآزمایی 3
حکیمانه بودن آفرینش (برهان حکمت)
خودآزمایی 4
معاد و رحمت الهی
خودآزمایی 5
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 انسان پیش ازدنیا
مروری بر مباحث پیشین
دوران های وجودی انسان
چگونگی آفرینش انسان از طینت
خودآزمایی 1
ب) عرضۀ امانت
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 انسان پیش ازدنیاودردنیا
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
2. دوران زندگی دنیا
ب) امتحان و رشد انسان
خودآزمایی 2
ج) نتیجۀ زندگی دنیا
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 انسان پس ازدنیا
اهداف جلسه
حالات گوناگون انسان ها در لحظۀ مرگ
خودآزمایی 1
اندوه یا خوشحالی در لحظۀ مرگ
خودآزمایی 2
فرشتگان هنگام مرگ
درخواست تأخیر موت
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
اهداف جلسه
نامگذاری برزخ
خودآزمایی 1
تشابه برزخ با دوران خواب
تاریخ برپایی قیامت (بر اساس احساس انسان ها در آن روز)
خودآزمایی 2
همزمانی مرگ انسان ها با برپایی قیامت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 مراحل وحوادث قیامت
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
دامنۀ حوادث قیامت
2. وضعیت خورشید
خودآزمایی 2
3. تبدّل در زمین
خودآزمایی 3
مرحلۀ نخست قیامت
خودآزمایی 4
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 مرحله نخست واقعه قیامت
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
ماجرای قوم لوط
منظور از هفت آسمان
خودآزمایی 2
نقد یک نظر
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 بازسازی زمین وبدنها
اهداف جلسه
بازسازی بدنها
خودآزمایی 1
شبهه آکل و مأکول
رشد جنینی در دل خاک
بازسازی بدنها در آیات و روایات
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 مرحله دوم قیامت(زنده شدن همگانی)
اهداف جلسه
حوادث مرحلۀ دوم قیامت
خودآزمایی 1
اول نامه اعمال
خودآزمایی 2
ب) چگونگی تنظیم پرونده اعمال
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 ارائه پرونده اعمال
اهداف جلسه
چگونگی ارائۀ پروندۀ اعمال (2)
خودآزمایی 1
کتاب امت ها
کتاب فراگیر
خودآزمایی 2
حضور پیامبران و شاهدان
2. شهادت فرشتگان الهی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 شهادت اولیای الهی وقضاوت برحق
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
شهادت اولیای الهی (2)
خودآزمایی 2
شهادت اولیای الهی در دنیا و آخرت
قضاوت بر حق و به دور از ظلم
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 بازپرداخت اعمال
اهداف جلسه
چگونگی بازپرداخت اعمال
احباط و تکفیر
2. گناهانی که پس از ثبت بخشوده می گردد و از پرونده محو می شود
احباط
خودآزمایی
رانده شدن به سوی بهشت یا جهنم
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 مسئله اعراف
اهداف جلسه
مسئلۀ اعراف در آیات (1)
رجال و اصحاب اعراف
خودآزمایی 1
مسئلۀ اعراف در آیات (2)
برخورد مؤمنان و منافقان
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 برخی نامها ورخدادهای قیامت
اهداف جلسه
2. نزدیک بودن قیامت
همسانی خواب و مرگ
3. وضعیت چهره ها در قیامت
4. برخوردها در قیامت
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 روانه شدن به سوی بهشت وجهنم
اهداف جلسه
3. رانده شدن به سوی خارج از زمین (1)
3. رانده شدن به سوی خارج از زمین (2)
خودآزمایی 1
لحظۀ ورود جهنمیان
لحظۀ ورود بهشتیان (2)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 اصحاب بهشت واصحاب جهنم
اهداف جلسه
جهنمیان و اعمال آنها در قرآن
خودآزمایی 1
جهنمیان و اعمال آنها در روایت امام صادق (علیه السلام)
خودآزمایی 2
بهشتیان و اعمال آنها
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
17 وضعیت جهنم وبهشت
اهداف جلسه
جهنم و عذاب های آن
خودآزمایی
بهشت و نعمت های آن
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
18 بهشت مقربان
اهداف جلسه
مقربان در بهشت
خودآزمایی
شواهدی از نظارت مقربان در بهشت
نمونه ای از جایگاه مقربان در بهشت
سلطنت بهشت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون
منادیان توحید

مباحثی از امامت در قرآن  
16 جلسه
نمایش جلسات
1 مفهوم شناسی-امامت شاخه ای ازتوحید
اهداف درس
مقدمه
خودآزمایی 1
ضرورت بحث درباره امامت
درس اول
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 ایه محوری امامت درقران محورنخست ایه257سوره بقره:ولایت الهی
اهداف جلسه
مقدمه: آیۀ محوری امامت در قرآن در شش محور
2. آیۀ 257 سورۀ بقره، آیۀ محوری امامت
4. محور اول آیۀ 257 سورۀ بقره: ولایت الهی
خودآزمایی 1
ب) انحصار ولایت خداوند از نظر قرآن
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 محوردوم ایه 257سوره بقره خروج ازظلمت هابه سوی نورباولایت الهی
اهداف جلسه
مقدمه
2. مراحل هدایت در قرآن
خودآزمایی 1
4. شرایط و صفات ولیّ از نظر عقل و قرآن: قسمت اول
4. شرایط و صفات ولیّ از نظر عقل و قرآن: قسمت دوم
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:اختلاف بین امت بعدازرسول خدا
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
1. نظر شیعه دربارۀ ولایت الهی بعد از رسول خدا (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
ب) دلایل استنباطی
خودآزمایی 2
اجماع
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل شیعه درمسأله امامت
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
1. دلایل عقلی شیعه در مسألۀ امامت:
2. دلایل نقلی شیعه در مسئلۀ امامت:
خودآزمایی 1
الف) آیۀ‌ سورۀ احزاب و عصمت ائمه (علیهم السلام)
آیاتی در خصوص زنان پیامبر
مصادیق اهل بیت در روایات
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(1)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ب) آیۀ 61 سورۀ آل عمران و مصادیق «مطهّرون»
نکات آیۀ مباهله
خودآزمایی 1
ج) آیۀ 59 سورۀ نساء و وجوب اطاعت از ائمه (علیهم السلام)
خودآزمایی 2
جمع بندی آیۀ اولی الامر
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(2)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
د) آیۀ 6 سورۀ احزاب و بیان اولیاء بعد از رسول خدا (ص)
خودآزمایی 1
نکتۀ سوم
خودآزمایی 2
هـ ) آیل 55 سورۀ مائده و تصریح به ولایت امیرالمؤمنین(ع)
نکات آیه
نکتۀ دوم
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(3)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
روایات نقل شده در کتب شیعه و اهل سنّت
نکتۀ دوم
خودآزمایی 1
ب) حدیث شریف سفینۀ نوح
ج) حدیث شریف یوم الدار
خودآزمایی 2
د) حدیث شریف منزلت
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(4)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
هـ ) حدیث شریف غدیر
نکات حدیث شریف غدیر
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 محرورسوم ایه257سوره بقره:کفربه ولایت الله
اهداف جلسه
محور سوم آیۀ 257 سورۀ بقره 1. معنای کفر در آیه
خودآزمایی 1
2. چهار رکن ایمان و کفر
خودآزمایی 2
نکته
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 محورچهارم ایه257سوره بقره:کافران به ولایت الله تحت ولایت طاغوت محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
محور چهارم: ولایت طاغوت >> الف) معنای طاغوت در لغت
خودآزمایی 1
ب) معنای طاغوت و مصادیق آن در قرآن 1
خودآزمایی 2
ب) معنای طاغوت و مصادیق آن در قرآن 2
محور پنجم: نتیجۀ ولایت طاغوت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 ا1-ادامه محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت /بررسی اغازحرکت به سوی ظلمت بعدازرسول اکرم(ص)درسه حوزه(1)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ادامۀ محور پنجم
برنامه ریزی پیامبر (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
وعدۀ پیشرفت اسلام به مسلمان ها توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله)
نکتۀ پنجم
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 ا2_ادامه محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت بررسی اغازحرکت به سوی ظلمت بعدازرسول اکرم(ص)درسه حوزه (2)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ب) خروج به سوی ضلمت بعد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
منع حدیث
جعل حدیث
خودآزمایی 2
برخی از احادیث جعلی در خصوص پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 ا1_ادامه محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت بررسی اغازحرکت به سوی ظلمت بعدازرسول اکرم(ص)درسه حوزه (3) 2.فصل سوم:امامان اهل بیت(ع)مصادیق ولایت الله
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ب) خروج به سوی ظلمت بعد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
فصل سوم: مصداق های ولایت الله
1. نصّ بر امامت 12 امامت از اهل بیت (علیهم السلام) (قسمت 2)
خودآزمایی 1
2. ویژگی ها و صفات ائمه (علیه السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 فصل سوم:امامان اهل بیت(ع)مصادیق ولایت الله
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
2. ویژگی ها و صفات ائمه (علیهم السلام)
دلایل قرآنی
شبهه ای در مسئلۀ عصمت
خودآزمایی 1
3. وظایف مؤمنان در برابر ائمه (علیهم السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 مهدویت درقران وروایات
اهداف جلسه
مقدّمه
1. مهدویت در قرآن
الف) وعدۀ اتمام نور الهی (2)
خودآزمایی 1
ب) عاقبت حیات زمین
2. مهدویت در روایات (1)
2. مهدویت در روایات (2)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون
سفیران آسمانی

مباحثی از نبوت در قرآن  
15 جلسه
نمایش جلسات
1 ضرورت ارسال پیامبران (1)
اهداف جلسه
مقدمه
رابطۀ نبوت با توحید
ضرورت ارسال پیامبران از نظر توحید ربوبی
ربوبیّت الهی در مورد انسان
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 ضرورت ارسال پیامبران (2)
اهداف جلسه
ربوبیت تشریعی و اختیار انسان
نیازمندی انسان به هدایت و شریعت
رشد انسان
برنامۀ عالمانه و حکیمانه لازمۀ رشد انسانی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 بررسی کارایی عقل
اهداف جلسه
مقدمه
بررسی کارایی عقل
ویژگی های موضوعات اعتقادی و عملی
لازمۀ رفتارهای سالم برای سعادت آخرت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 جایگاه پیامبران در قرآن و دستاوردهای ایشان
اهداف جلسه
جایگاه پیامبران در قرآن
دستاوردهای پیامبران
برکات خاص حضرت رسول اکرم (ص)
بعثت پیامبران الهی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 اوصاف و امتیازات پیامبران 1
اهداف جلسه
اوصاف پیامبران
امتیازات انحصاری برای انبیاء
نزول وحی به انبیاء
ویژگی وحی نبوی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 اوصاف و امتیازات پیامبران 2
اهداف جلسه
عصمت انبیاء
دلایل ضرورت عصمت انبیاء
عصمت مدیریتی رسول اکرم (ص)
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 نقش پیامبران در تربیت انسان 1
اهداف جلسه
پاسخ به شبهاتی دربارۀ عصمت 1
جمع‌بندی صفات پیامبران الهی
جایگاه انسان در دنیا
ویژگی‌های زندگی دنیا
موقعیت انسان در زندگی دنیا
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 نقش پیامبران در تربیت انسان 2
اهداف جلسه
مقدمه
اصول مشترک پیامبران الهی
سامان دادن تمایلات انسان‌ها
ارائۀ قوانین عادلانه
توجه دادن به آخرت
تحکیم پیوند بین خالق و مخلوق
وظایف اصلی پیامبران
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 وظایف مردم در پیشگاه انبیاء
اهداف جلسه
مقدمه
وظایف مردم نسبت به انبیاء
تسلیم و اطاعت
وظایف مردم نسبت به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
تسلیم و اطاعت کامل از ایشان
بلند نکردن صدا در نزد ایشان و ادب حضور
اذن برای حضور و مرخص شدن از محضر ایشان
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 تاریخ انسان و پیامبران 1
اهداف جلسه
مقدمه
بیان تاریخ بر محور انبیاء (علیهم السلام)
روشن‌گری و تفصیل تاریخ
فرمان سجده و استکبار ابلیس
اقدامات ابلیس
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 تاریخ انسان و پیامبران 2
اهداف جلسه
چهار فرمان به بنی آدم بعد از بیان ماجرای آدم
خطاب دوم به فرزندان آدم
خطاب چهارم به فرزندان آدم
اصول دعوت پیامبران صاحب شریعت
دعوت به تقوای الهی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 سرگذشت قوم حضرت نوح و دیگر اقوام مشابه
اهداف جلسه
مقدمه
برخورد قوم نوح (علیه السلام) با ایشان
استقامت و پایداری حضرت نوح (علیه السلام)
برخورد سایر اقوام با پیامبران الهی
برنامۀ الهی برای مردم بعد از ارسال انبیاء
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 تاریخ حضرت ابراهیم (علیه السلام)
اهداف جلسه
مقدمه
تاریخ حضرت ابراهیم
ماجرای بت‌شکنی حضرت ابراهیم
هجرت به کنعان
شریعت فرزندان اسماعیل و اسحاق
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 جایگاه پیامبر اکرم (ص) و امتیازات ایشان
اهداف جلسه
مقدمه
جایگاه پیامبر اکرم (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) بین انبیای الهی
امتیازهای نبی مکرّم اسلام(ص) و کتاب ایشان
افضلیت نبی مکرم اسلام بر سایر انبیاء
رخداد‌‌های مهم زندگی رسول اکرم(ص)
ویژگی‌های خاص نبی مکرم اسلام(ص)
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون
شکوه یکتایی

مباحثی از توحید در قرآن  
16 جلسه
نمایش جلسات
1 توحید در قرآن
اهداف جلسه
درآمد
اهمیت علم توحید
خودآزمایی 1
ج) معرفت توحیدی تنها راه رشد و تعالی
رویکرد قرآن به مسئلۀ توحید
خودآزمایی 2
آشکار بودن وجود خداوند
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 معرفة الله(1)
اهداف جلسه
فصل اول: معرفة الله
1. معرفت خدا مقدمۀ هدایت
جواب یک شبهه
خودآزمایی 1
2. انواع معرفت انسان به خداوند
خودآزمایی 2
ب) معرفت عقلی
خودآزمایی 3
روایتی در زمینۀ معرفت عقلی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 معرفة الله(2)
اهداف جلسه
فصل اول: معرفة الله
خودآزمایی 1
د) معرفت فطری
هـ ) ویژگی های معرفت فطری
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 معرفة الله(3)
اهداف جلسه
فصل اول: معرفة الله
خودآزمایی 1
یک روایت از اهل بیت (علیهم السلام)
خودآزمایی 2
3) راه های رشد معرفت توحیدی
ب) ابتلائات الهی
د) عبادت و تسلیم بودن
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 وحدانیت خداوند و نفی شرک(1)
اهداف جلسه
فصل دوم: وحدانیت خداوند و نفی شرک
الف) توضیح کلمۀ «توحید»
خودآزمایی 1
ب) توضیح قول «لا إله إلّا الله»
خودآزمایی 2
ج) سورۀ توحید
خودآزمایی 3
د) روایاتی در توضیح توحید
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 وحدانیت خداوند و نفی شرک(2)
اهداف جلسه
فصل دوم: وحدانیت خداوند و نفی شرک
دلیل دوم: دلیل عقلی اثبات وجود خداوند
خودآزمایی 1
ب) توحید صفاتی و بیان دو معنا
خودآزمایی 2
ج) توحید افعالی
معنای سوم
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 وحدانیت خداوند ونفی شرک (3)
اهداف جلسه
فصل دوم: وحدانیت خداوند و نفی شرک
خودآزمایی 1
نقدی بر لیبرال دموکراسی در قانون گذاری
خودآزمایی 2
هـ ) توحید در عبادت و اطاعت
معصیت (شرک) در اطاعت
خودآزمایی 3
شبهۀ وهابیّت در مسئلۀ شرک
خودآزمایی 4
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 شناخت اسماء و صفات الهی (1)
اهداف جلسه
فصل سوم: معرفت به اسماء و صفات الهی
خودآزمایی 1
معنای اسم و صفت در زبان قرآن
معنای اسم الله
خودآزمایی 2
ب) اقسام اسماء و صفات الهی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 شناخت اسماء و صفات الهی (2)
اهداف جلسه
فصل سوم: معرفت به اسماء و صفات الهی
3. توضیح توقیفی بودن صفات الهی
توضیح روایات دربارۀ توقیفی بودن صفات الهی
خودآزمایی 1
4. توضیح قاعدۀ خروج از حدّین
خودآزمایی 2
5. شناخت صفات الهی از طریق صفات سلبی و افعال الهی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 شناخت اسماء و صفات الهی (3)
اهداف جلسه
فصل سوم: معرفت به اسماء و صفات الهی
خودآزمایی 1
ب) ویژگی های علم الهی
خودآزمایی 2
7. بیان صفت قدرت الهی
خودآزمایی 3
8. توضیح بعضی از صفات سلبی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات (1)
اهداف جلسه
فصل چهارم: رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات
خودآزمایی 1
2. ویژگی های خلقت
ب) بدون الگو بودن خلقت
د) ویژگی های دیگر خلقت
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات (2)
اهداف جلسه
فصل چهارم: رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات
معنای ربوبیت
ج) مرحلۀ سوم ربوبیّت: تقدیر خلقت
خودآزمایی 1
4. ربوبیّت خاصّ پروردگار برای انسان
ب) فضیلت انسان بر کثیری از مخلوقات
ج) خلقت انسان مختار برای پیمودن راه بندگی
جمع بندی مباحث توحید
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات (3)
اهداف جلسه
فصل پنجم: عدل الهی و لازمه های آن
بیان قرآن از عدل
1. تعریف عدل
خودآزمایی 1
2. دیدگاه اشاعره دربارۀ عدل الهی
ب) دلایل حسن و قبح عقلی (ذاتی)
خودآزمایی 2
4. دلایل عادل بودن خداوند
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 عدل الهی و لازمه های آن (1) جبر وتفویض
اهداف جلسه
فصل پنجم: عدل الهی و لازمه های آن
1. توضیح دیگاه قائلین به جبر
الف) ادلّۀ قائلین به جبر
خودآزمایی 1
ج) ردّ دیدگاه قائلین به جبر
دلایل قرآنی و روایی بر ردّ جبر
خودآزمایی 2
2. توضیح دیدگاه قائلین به تفویض
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 عدل الهی و لازمه های آن (2 جبر وتفویض
اهداف جلسه
فصل پنجم: عدل الهی و لازمه های آن
قضا و قدر الهی
خودآزمایی 1
2. معنای لغوی قضا و قدر
خودآزمایی 2
تفویض تشریعی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 عدل الهی و لازمه های آن (3) رابطۀ مصائب الهی با عدل الهی
اهداف جلسه
1. معنای خیر و شرّ
ب) معنای دوم
خودآزمایی 1
2. خیر و شرّ نهایی و اختیار انسان
شرور کیفری برای عقاب
خودآزمایی 2
ب) شرور ابتدایی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

محمدحسین کیان وش تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام تا چه زمانی محتوای این دوره در دسترس ما خواهد بود؟

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام محتوای هر دوره پس از بارگذاری در پروفایل شما باقی خواهد ماند و محدودیت زمانی ندارد و شما همواره می توانید از این محتوا استفاده بفرمایید.

سیده الهه هاشمی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

,سلام اعیاد شعبانیه و عید نوروز مبارک چطوری میتونم در نظر سنجی پایان دوره شرکت کنم ؟؟؟

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام با استفاده از لینکی که خدمتتون ارسال شده است.

علی صاحبی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

با سلام آیا قابلیت دانلود فایل ها و متون وجود ندارد؟؟؟؟

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام امکان دانلود فایل های صوتی و متنی می باشد اما فیلم ها قابلیت دانلود ندارند.

سمانه ترابی طاقانکی تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام علیکم،خدا قوت،امکانش هست کمپین تا آخر اسفند تمدید بشه،اگه لطف کنید ممنون میشویم

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام زمان کمپین به اتمام رسیده انشالله در کمپین بعدی که در روز های آتی برگزار می شود شرکت بفرمایید.

محمدعلی جلالی تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

با سلام و احترام جهت راهنمایی دوستانی که میفرمایند دروس باز نمیشه .... بدون اینکه ورود به سایت داشته باشند روی دروس کلیک میکنین ، به همین علت ، فایلها براشون باز نمیشه. التماس دعا

محمد علی محسن زاده تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام علیکم با توجه به ارجاعات شفاهی استاد محترم مستدعیست فایل صوتی وپی دی اف درس وجزوه را ارائه دهید.

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام هم پی دی اف و هم فایل صوتی در دسترس هست.می توانید این فایل ها را دانلود بفرمایید.در صورتی که با نحوه دانلود آشنایی ندارید لطفا با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

بتول قیصر تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام اخرین سفر مطالب باز نمی شه عقایدقرانی دورس را باز نمیکنه فقط فهرست مطالب می اید

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام بررسی شد جلسات قابل رویت می باشد.بر روی هر لینک کلیک کنید قسمت های مختلف بصورت زیر شاخه باز خواهد شد که با کلیک بر روی هر کدام ویدئو مربوطه نمایش داده می شود. در صورت داشتن مشکل با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

سمانه ترابی طاقانکی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

با سلام وخدا قوت,یکی از آرزوهای بنده یادگیری عمیق تفسیر کل قرآن وتدبر در قرآن است,اگر در این زمینه تدبیری کنید ودوره بگذارید ممنون میشوم,خدا خیرتان دهد

زهرا صفائی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام علیکم و رحمه الله حاج آقا باقری شکر از خداوند متعال و بسیار سپاسگزارم از شما ، بابت درس سوم عقاید ، واقعا اتصال بنده به شما و این درس ، فقط رزقی از بارتعالی از جهت فضلشان می دانم. خداوند به عمر و بیانتان برکت دهاد ان شاءالله

سمانه ترابی طاقانکی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام،خدا قوت،اگه افرادی که دوره ها را میگذراندن شرایط فراهم میشدو تدریس داشتن مثلا در مقطع دبیرستان،خیلی خوب بود،چون هم مطالب برای دانش جویان عمیق میشد وهم معارف اسلامی گسترش بیشتری پیدا میکرد