شرح زلالی آب

مباحثی از آشنایی با قرآن  
14 جلسه
نمایش جلسات
1 اوصاف ویژگی های قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
شناخت قرآن به بیان قرآن کریم 1
خودآزمایی 1
شناخت قرآن به بیان قرآن کریم 2
خودآزمایی ۲
شناخت قرآن در کلام معصومان
ذکر دو حدیث در مقام معرفت قرآن
چکیده
جزوه جلسه 01
فایل صوتی جلسه 01
2 نزول قرآن کریم
اهداف جلسه
تبیین جایگاه قرآن کریم
خودآزمایی 1
نزول قرآن
خودآزمایی ۲
چکیده
جزوه جلسه 02
فایل صوتی جلسه 02
3 وحیانی بودن قرآن
اهداف جلسه
معنای وحی
کاربردهای وحی در قرآن
خودآزمایی 1
محتوای وحی
خودآزمایی ۲
شیوه های تکلم خداوند با بشر
چکیده
جزوه جلسه 03
فایل صوتی جلسه 03
4 سند رسالت پیامبر
اهداف جلسه
مقدمه
هماورد طلبی قرآن کریم
خودآزمایی 1
ابعاد اعجاز و ویژگی های قرآن کریم
خودآزمایی 2
راه های درک اعجاز قرآن کریم
چکیده
جزوه جلسه 04
فایل صوتی جلسه 04
5 قرآن و دیگر کتب آسمانی
اهداف جلسه
مقدمه
نشانه های برتری قرآن بر سایر کتب
ابعاد برتری قرآن بر سایر کتب 1
خودآزمایی 1
ابعاد برتری قرآن بر سایر کتب 2
خودآزمایی 2
نظرات اندیشمندان درباره قرآن
چکیده
جزوه جلسه 05
فایل صوتی جلسه 05
6 اهداف و مقاصد قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
هدایت به دین،بشارت به مؤمنان
خودآزمایی 1
انذار کافران،بشارت به ملاقات
برقراری عدالت،درک حیات طیبه
خودآزمایی 2
مراحل هدایت قرآن
چکیده
جزوه جلسه 06
فایل صوتی جلسه 06
7 علوم و معارف قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
مضامین قرآن کریم 1
خودآزمایی 1
مضامین قرآن کریم 2
خودآزمایی 2
مضامین قرآن کریم 3
محورهای کلی معارف قرآن
چکیده
جزوه جلسه 07
فایل صوتی جلسه 07
8 حجیّت و مرجعیّت قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
ادله قابل فهم بودن قرآن
خودآزمایی 1
بایسته‌های فهم ظاهر قرآن
حجیت ظواهر قرآن کریم
خودآزمایی 2
ابعاد مرجعیت قرآن کریم
چکیده
جزوه جلسه 08
فایل صوتی جلسه 08
9 تفسیر و تأویل
اهداف جلسه
مقدمه
معنای تفسیر
معنای تأویل
تفاوت تفسیر و تاویل
خودآزمایی 1
ضرورت توجه به تفسیر
منابع تفسیر
قواعد و ابزار تفسیر
خودآزمایی 2
تفسیر موضوعی
تفسیر به رأی
آگاهی از تاویل
چکیده
جزوه جلسه 09
فایل صوتی جلسه 09
10 ظاهر و باطن قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
روایاتی درباره باطن قرآن
تعریف باطن قرآن
خودآزمایی 1
تعریف روایات از باطن قرآن
خودآزمایی 2
نکاتی پیرامون باطن قرآن
چکیده
جزوه جلسه 10
فایل صوتی جلسه 10
11 محکم و متشابه در قرآن
اهداف جلسه
مبنای تقسیم آیات به محکم و متشابه
خودآزمایی 1
عوامل تشابه سخن
خودآزمایی 2
آیات متشابه
مطلق و مقیّد، عام و خاص
چکیده
جزوه جلسه 11
فایل صوتی جلسه 11
12 تبیین و تعلیم در قرآن
اهداف جلسه
مقدمه
شئون پیامبر نسبت به قرآن 1
خودآزمایی 1
شئون پیامبر نسبت به قرآن 2
خودآزمایی 2
قرآن و اهل بیت
چکیده
جزوه جلسه 12
فایل صوتی جلسه 12
13 حفظ و حراست از قرآن
اهداف جلسه
مقدمه
کتابت قرآن کریم
خودآزمایی ۱
ترغیب به حفظ قرآن
جمع آوری قرآن
خودآزمایی 2
آموزش قرآن
چکیده
جزوه جلسه 13
فایل صوتی جلسه 13
14 وظایف امت اسلامی نسبت به قرآن
اهداف جلسه
مقدمه
ایمان و معرفت به قرآن
فراگیری قرآن 1
خودآزمایی 1
فراگیری قرآن ۲
انس با قرآن
خودآزمایی ۲
عمل به قرآن
ترویج قرآن و نشر معارف آن
چکیده
جزوه جلسه 14
فایل صوتی جلسه 14
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون
ترنم باران

آموزش درک معنا و تدبر در آیات قرآن کریم  
32 جلسه
نمایش جلسات
1 بقره 21-23
اهداف جلسه
توضیحاتی دربارۀ درس، قرائت
آیۀ 21 سورۀ بقره
آیۀ 22 سورۀ بقره
آیۀ 23 سورۀ بقره
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ
2 آیت الکرسی 1
آیة‌الکرسی
مقدمه، قرائت
درک معنا
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
3 آیت الکرسی 2
اهداف جلسه
دین و ولایت الهی
آیۀ 256 سورۀ ‌بقره
آیۀ 257 سورۀ ‌بقره
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
4 آل عمران 133-136
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 133 سورۀ آل‌عمران
آیۀ 134 سورۀ آل‌عمران
آیۀ 135 سورۀ آل‌عمران
آیۀ 136 سورۀ آل‌عمران
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
5 یونس 62-66
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 62 و 63 سورۀ یونس
آیۀ 64 سورۀ یونس
آیۀ 65 سورۀ یونس
آیۀ 66 سورۀ یونس
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
6 نحل 69-100
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 96 سورۀ نحل
آیۀ 97 سورۀ نحل
آیۀ 98 سورۀ نحل
آیۀ 99 و 100 سورۀ نحل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
7 مومنون 1-11
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 3 سورۀ مؤمنون
آیۀ 4 تا 7 سورۀ مؤمنون
آیۀ 8 تا 11 سورۀ مؤمنون
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
8 نمل 59-61
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 59 سورۀ نمل
آیۀ 60 سورۀ نمل
آیۀ 61 سورۀ نمل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
9 نمل 62-64
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 62 سورۀ نمل
آیۀ 63 سورۀ نمل
آیۀ 64 سورۀ نمل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
10 عنکبوت 1-7
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 3 سورۀ عنکبوت
آیۀ 4 و 5 سورۀ عنکبوت
آیۀ 6 و 7 سورۀ عنکبوت
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
11 روم 17-22
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 17 و 18 سورۀ روم
آیۀ 19 و 20 سورۀ روم
آیۀ 21 سورۀ روم
آیۀ 22 سورۀ روم
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
12 روم 23-26
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 23 سورۀ روم
آیۀ 24 سورۀ روم
آیۀ 25 و 26 سورۀ روم
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
13 اعراف 157 + احزاب 45-48
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 157 سورۀ اعراف
آیۀ 45 تا 47 سورۀ احزاب
آیۀ 48 سورۀ احزاب
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
14 الرحمن 1-13
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 6 سورۀ الرحمن
آیۀ 7 تا 9 سورۀ الرحمن
آیۀ 10 تا 13 سورۀ الرحمن
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 8 و 9 سورۀ صف
آیۀ 10 و 11 سورۀ صف
آیۀ 12 و 13 سورۀ صف
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
؟ آزمون بخش اول
16 سورۀ حمد و توحید
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 5 سورۀ حمد
آیۀ 6 و 7 سورۀ حمد
سورۀ توحید
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
17 تلاوت، تزکیه و تعلیم
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ اول سورۀ جمعه
آیۀ دوم تا چهارم سورۀ جمعه
آیۀ پنجم سورۀ جمعه
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
18 سورۀ جمعه2
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ ششم و هفتم سورۀ جمعه
آیۀ هشتم سورۀ جمعه
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
20 سورۀ لقمان1
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ اول تا پنجم سورۀ لقمان
آیۀ ششم تا نهم سورۀ لقمان
آیۀ دهم و یازدهم سورۀ لقمان
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
21 سورۀ لقمان2
اهداف جلسه
مقدمه
آیات دوازدهم و سیزدهم سورۀ لقمان
آیات چهاردهم و پانزدهم سورۀ لقمان
آیۀ شانزدهم سوره لقمان
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
22 سورۀ لقمان3
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 17 تا 19 سورۀ لقمان
آیۀ 20 سورۀ لقمان
آیۀ 21 و 22 سورۀ لقمان
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
23 سورۀ لقمان4
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 23 تا 25 سورۀ لقمان
آیۀ 26 تا 28 سورۀ لقمان
آیۀ 29 و 30 سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
24 سورۀ لقمان5
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 31 و 32 سورۀ لقمان
آیۀ 33 سورۀ لقمان
آیۀ 34 سورۀ لقمان
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
25 سورۀ حجرات1
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ اول و دوم سورۀ حجرات
آیۀ سوم و چهارم سورۀ حجرات
آیۀ پنجم سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
26 سورۀ حجرات2
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ هفتم و هشتم سورۀ حجرات
آیۀ نهم سورۀ حجرات
آیۀ دهم سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
27 سورۀ حجرات3
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 11 سورۀ حجرات
آیۀ 12 سورۀ حجرات
آیۀ 13 سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
28 سورۀ حجرات4
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 14 سورۀ حجرات
آیۀ 15 و 16 سورۀ حجرات
آیۀ 17 و 18 سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
29 سورۀ مزمل1
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 5 سورۀ مزمل
آیۀ 6 تا 9 سورۀ مزمل
آیۀ 10 تا 14 سورۀ مزمل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
30 سورۀ مزمل2
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 15 تا 19 سورۀ مزمل
قسمت اول آیۀ 20 سورۀ مزمل
قسمت دوم آیۀ 20 سورۀ مزمل
قسمت سوم آیۀ 20 سورۀ مزمل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
31 سورۀ نوح1
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 6 سورۀ نوح
آیۀ 7 تا 10 سورۀ نوح
آیۀ 11 تا 16 سورۀ نوح
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
32 سورۀ نوح2
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 17 تا 22 سورۀ نوح
آیۀ 23 تا 25 سورۀ نوح
آیۀ 26 تا آخر سورۀ نوح
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
؟ آزمون بخش دوم

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

گلنوش احمدیان تاریخ انتشار: 4 روز پیش

سلام روزبخیر من آزمون دوره های ترنم باران وشرح زلالی آب رودادم وقبول شدم مدارکم روچطوربایددریافت کنم ممنون

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 13 ساعت پیش

سلام با مراجعه به حساب کاربری و قسمت مدارک می توانید مدرک دیجیتال خود را رویت بفرمایید.

سید محمد یحیی تقوی تاریخ انتشار: 6 روز پیش

سلام . خداقوت . خیلی ممنون از شما و اساتید گرامی . دوره خیلی عالی کامل و مفید است . لطفاً دوره آموزش عربی و قواعدش رو بزارین . خیلی ممنون . با ارزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای شما

میثم نعیم حسنی تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

سلام و عرض ادب الحمدلله این آموزشها کاملا مفید و کاربردی هستش ان شاءالله همه عزیزانی که در این امر تلاش می کنند سلامت و پایدار باشند

زهرا خسروی خرجی تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

سلام در خود آزمایی ها تنها یک سوال طراحی شده است؟

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

سلام بله

فهیمه حسین معمار تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

با سلام اگر امکان دارد پاسخ آزمونها داده شود تا اشتباه های خود را متوجه شویم خدا خیرتان دهد

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

سلام در حال حاضر این امکان وجود ندارد. ممنون از نظر شما.

محمد احمدی تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

خیلی خوب هست

سید منصور مقتدر تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

سلام مطالب را جهت مراجعه دوباره در صورت لزوم می شود ذخیره کرد؟ با تشکر سید منصور مقتدر

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

سلام فایل های صوتی و متنی قابلیت دانلود را دارا می باشند.برای استفاده از جلسات تصویری بایستی وارد پروفایل کاربری خود شده و استفاده نمایید.

فاطمه سادات موسوی حجازی تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

سلام ، وقتتون بخیر خدا قوت بابت همه زحمات اعضای این موسسه و الاخصوص اساتید ارجمند . بسیار تدریس عالی و ارزشمند و کاربردی هستند ، ان شاءالله که بتونم این مطالب رو آموزش بدم

Sadra عامری تاریخ انتشار: 3 هفته پیش

سلام روش تدریس اساتید دوره خوب است

فاطمه خرم پور تاریخ انتشار: 3 هفته پیش

سلام بنده هنوز موفق به گذراندن درس ترنم باران نشدم آیا آزمون این درس محدودیت زمانی داشت ؟ بعد از گذراندن مدرک صادر میشود ...با تشکر

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 3 هفته پیش

سلام خیر محدودیت ندارد. بله مدرک صادر می شود.