آخرین سفر

مباحثی از معاد در قرآن  
18 جلسه
نمایش جلسات
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
معاد در اسلام
خودآزمایی 2
دلایلی از قرآن کریم بر مسئلۀ معاد
خودآزمایی 3
حکیمانه بودن آفرینش (برهان حکمت)
خودآزمایی 4
معاد و رحمت الهی
خودآزمایی 5
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 انسان پیش ازدنیا
مروری بر مباحث پیشین
دوران های وجودی انسان
چگونگی آفرینش انسان از طینت
خودآزمایی 1
ب) عرضۀ امانت
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 انسان پیش ازدنیاودردنیا
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
2. دوران زندگی دنیا
ب) امتحان و رشد انسان
خودآزمایی 2
ج) نتیجۀ زندگی دنیا
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 انسان پس ازدنیا
اهداف جلسه
حالات گوناگون انسان ها در لحظۀ مرگ
خودآزمایی 1
اندوه یا خوشحالی در لحظۀ مرگ
خودآزمایی 2
فرشتگان هنگام مرگ
درخواست تأخیر موت
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
اهداف جلسه
نامگذاری برزخ
خودآزمایی 1
تشابه برزخ با دوران خواب
تاریخ برپایی قیامت (بر اساس احساس انسان ها در آن روز)
خودآزمایی 2
همزمانی مرگ انسان ها با برپایی قیامت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 مراحل وحوادث قیامت
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
دامنۀ حوادث قیامت
2. وضعیت خورشید
خودآزمایی 2
3. تبدّل در زمین
خودآزمایی 3
مرحلۀ نخست قیامت
خودآزمایی 4
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 مرحله نخست واقعه قیامت
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
ماجرای قوم لوط
منظور از هفت آسمان
خودآزمایی 2
نقد یک نظر
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 بازسازی زمین وبدنها
اهداف جلسه
بازسازی بدنها
خودآزمایی 1
شبهه آکل و مأکول
رشد جنینی در دل خاک
بازسازی بدنها در آیات و روایات
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 مرحله دوم قیامت(زنده شدن همگانی)
اهداف جلسه
حوادث مرحلۀ دوم قیامت
خودآزمایی 1
اول نامه اعمال
خودآزمایی 2
ب) چگونگی تنظیم پرونده اعمال
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 ارائه پرونده اعمال
اهداف جلسه
چگونگی ارائۀ پروندۀ اعمال (2)
خودآزمایی 1
کتاب امت ها
کتاب فراگیر
خودآزمایی 2
حضور پیامبران و شاهدان
2. شهادت فرشتگان الهی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 شهادت اولیای الهی وقضاوت برحق
اهداف جلسه
خودآزمایی 1
شهادت اولیای الهی (2)
خودآزمایی 2
شهادت اولیای الهی در دنیا و آخرت
قضاوت بر حق و به دور از ظلم
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 بازپرداخت اعمال
اهداف جلسه
چگونگی بازپرداخت اعمال
احباط و تکفیر
2. گناهانی که پس از ثبت بخشوده می گردد و از پرونده محو می شود
احباط
خودآزمایی
رانده شدن به سوی بهشت یا جهنم
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 مسئله اعراف
اهداف جلسه
مسئلۀ اعراف در آیات (1)
رجال و اصحاب اعراف
خودآزمایی 1
مسئلۀ اعراف در آیات (2)
برخورد مؤمنان و منافقان
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 برخی نامها ورخدادهای قیامت
اهداف جلسه
2. نزدیک بودن قیامت
همسانی خواب و مرگ
3. وضعیت چهره ها در قیامت
4. برخوردها در قیامت
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 روانه شدن به سوی بهشت وجهنم
اهداف جلسه
3. رانده شدن به سوی خارج از زمین (1)
3. رانده شدن به سوی خارج از زمین (2)
خودآزمایی 1
لحظۀ ورود جهنمیان
لحظۀ ورود بهشتیان (2)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 اصحاب بهشت واصحاب جهنم
اهداف جلسه
جهنمیان و اعمال آنها در قرآن
خودآزمایی 1
جهنمیان و اعمال آنها در روایت امام صادق (علیه السلام)
خودآزمایی 2
بهشتیان و اعمال آنها
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
17 وضعیت جهنم وبهشت
اهداف جلسه
جهنم و عذاب های آن
خودآزمایی
بهشت و نعمت های آن
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
18 بهشت مقربان
اهداف جلسه
مقربان در بهشت
خودآزمایی
شواهدی از نظارت مقربان در بهشت
نمونه ای از جایگاه مقربان در بهشت
سلطنت بهشت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون
منادیان توحید

مباحثی از امامت در قرآن  
16 جلسه
نمایش جلسات
1 مفهوم شناسی-امامت شاخه ای ازتوحید
اهداف درس
مقدمه
خودآزمایی 1
ضرورت بحث درباره امامت
درس اول
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 ایه محوری امامت درقران محورنخست ایه257سوره بقره:ولایت الهی
اهداف جلسه
مقدمه: آیۀ محوری امامت در قرآن در شش محور
2. آیۀ 257 سورۀ بقره، آیۀ محوری امامت
4. محور اول آیۀ 257 سورۀ بقره: ولایت الهی
خودآزمایی 1
ب) انحصار ولایت خداوند از نظر قرآن
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 محوردوم ایه 257سوره بقره خروج ازظلمت هابه سوی نورباولایت الهی
اهداف جلسه
مقدمه
2. مراحل هدایت در قرآن
خودآزمایی 1
4. شرایط و صفات ولیّ از نظر عقل و قرآن: قسمت اول
4. شرایط و صفات ولیّ از نظر عقل و قرآن: قسمت دوم
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:اختلاف بین امت بعدازرسول خدا
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
1. نظر شیعه دربارۀ ولایت الهی بعد از رسول خدا (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
ب) دلایل استنباطی
خودآزمایی 2
اجماع
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل شیعه درمسأله امامت
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
1. دلایل عقلی شیعه در مسألۀ امامت:
2. دلایل نقلی شیعه در مسئلۀ امامت:
خودآزمایی 1
الف) آیۀ‌ سورۀ احزاب و عصمت ائمه (علیهم السلام)
آیاتی در خصوص زنان پیامبر
مصادیق اهل بیت در روایات
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(1)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ب) آیۀ 61 سورۀ آل عمران و مصادیق «مطهّرون»
نکات آیۀ مباهله
خودآزمایی 1
ج) آیۀ 59 سورۀ نساء و وجوب اطاعت از ائمه (علیهم السلام)
خودآزمایی 2
جمع بندی آیۀ اولی الامر
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(2)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
د) آیۀ 6 سورۀ احزاب و بیان اولیاء بعد از رسول خدا (ص)
خودآزمایی 1
نکتۀ سوم
خودآزمایی 2
هـ ) آیل 55 سورۀ مائده و تصریح به ولایت امیرالمؤمنین(ع)
نکات آیه
نکتۀ دوم
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(3)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
روایات نقل شده در کتب شیعه و اهل سنّت
نکتۀ دوم
خودآزمایی 1
ب) حدیث شریف سفینۀ نوح
ج) حدیث شریف یوم الدار
خودآزمایی 2
د) حدیث شریف منزلت
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(4)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
هـ ) حدیث شریف غدیر
نکات حدیث شریف غدیر
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 محرورسوم ایه257سوره بقره:کفربه ولایت الله
اهداف جلسه
محور سوم آیۀ 257 سورۀ بقره 1. معنای کفر در آیه
خودآزمایی 1
2. چهار رکن ایمان و کفر
خودآزمایی 2
نکته
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 محورچهارم ایه257سوره بقره:کافران به ولایت الله تحت ولایت طاغوت محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
محور چهارم: ولایت طاغوت >> الف) معنای طاغوت در لغت
خودآزمایی 1
ب) معنای طاغوت و مصادیق آن در قرآن 1
خودآزمایی 2
ب) معنای طاغوت و مصادیق آن در قرآن 2
محور پنجم: نتیجۀ ولایت طاغوت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 ا1-ادامه محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت /بررسی اغازحرکت به سوی ظلمت بعدازرسول اکرم(ص)درسه حوزه(1)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ادامۀ محور پنجم
برنامه ریزی پیامبر (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
وعدۀ پیشرفت اسلام به مسلمان ها توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله)
نکتۀ پنجم
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 ا2_ادامه محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت بررسی اغازحرکت به سوی ظلمت بعدازرسول اکرم(ص)درسه حوزه (2)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ب) خروج به سوی ضلمت بعد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
منع حدیث
جعل حدیث
خودآزمایی 2
برخی از احادیث جعلی در خصوص پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 ا1_ادامه محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت بررسی اغازحرکت به سوی ظلمت بعدازرسول اکرم(ص)درسه حوزه (3) 2.فصل سوم:امامان اهل بیت(ع)مصادیق ولایت الله
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ب) خروج به سوی ظلمت بعد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
فصل سوم: مصداق های ولایت الله
1. نصّ بر امامت 12 امامت از اهل بیت (علیهم السلام) (قسمت 2)
خودآزمایی 1
2. ویژگی ها و صفات ائمه (علیه السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 فصل سوم:امامان اهل بیت(ع)مصادیق ولایت الله
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
2. ویژگی ها و صفات ائمه (علیهم السلام)
دلایل قرآنی
شبهه ای در مسئلۀ عصمت
خودآزمایی 1
3. وظایف مؤمنان در برابر ائمه (علیهم السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 مهدویت درقران وروایات
اهداف جلسه
مقدّمه
1. مهدویت در قرآن
الف) وعدۀ اتمام نور الهی (2)
خودآزمایی 1
ب) عاقبت حیات زمین
2. مهدویت در روایات (1)
2. مهدویت در روایات (2)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون
سفیران آسمانی

مباحثی از نبوت در قرآن  
15 جلسه
نمایش جلسات
1 ضرورت ارسال پیامبران از جهت توحید ربوبی(1)
اهداف جلسه
مقدمه
رابطۀ نبوت با توحید
توحید ربوبی و ولایی
ضرورت ارسال پیامبران از نظر توحید ربوبی
ربوبیّت الهی در مورد انسان
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 ضرورت ارسال پیامبران از جهت توحید ربوبی(2)
اهداف جلسه
مقدمه
2. ربوبیت الهی در مورد انسان
3. نیازمندی انسان به هدایت و شریعت
خودآزمایی 1
د) ویژگی های برنامۀ جامع برای رشد انسان
خودآزمایی 2
جمع بندی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 ضرورت ارسال پیامبران از جهت توحید ربوبی(3)
اهداف جلسه
مقدمه
ب) ویژگی های موضوعات اعتقادی و عملی
خودآزمایی 1
2. ویژگی موضوعات رفتاری
لازمۀ رفتارهای سالم برای سعادت آخرت
ج) نقاط ضعف انسان
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 جایگاه پیامبران در قرآن
اهداف جلسه
فصل دوم: جایگاه پیامبران در قرآن
1) آثار و برکات پیامبران
خودآزمایی 1
ب) دستاوردهای پیامبران
خودآزمایی 2
ج) برکات خاصّ حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
2) بعثت پیامبران
ج) اتمام حجت با بعثت انبیاء
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 اوصاف و امتیازات پیامبران(1)
اهداف جلسه
فصل سوم: اوصاف و امتیازات پیامبران
1. اوصاف پیامبران
خودآزمایی 1
ب) علّت بشر بودن انبیاء
2. امتیازات انحصاری برای انبیاء
ب) نزول وحی به انبیاء
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 اوصاف و امتیازات پیامبران(2)
اهداف جلسه
فصل سوم: اوصاف و امتیازات پیامبران
2. امتیازات منحصر برای انبیاء
علل و اسباب عصمت
خودآزمایی 1
دلایل ضرورت عصمت انبیاء
ابعاد عصمت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در قرآن
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 اوصاف و امتیازات پیامبران(2)
اهداف جلسه
فصل سوم: اوصاف و امتیازات پیامبران
د) جمع بندی
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 نقش پیامبران در تربیت انسان(1)
اهداف جلسه
فصل چهارم: نقش پیامبران در تربیت انسان
ب) ویژگی های زندگی دنیا
ج) موقعیت انسان در زندگی دنیا
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 نقش پیامبران در تربیت انسان(2)
اهداف جلسه
فصل چهارم: نقش پیامبران در تربیت انسان
2) اصول مشترک پیامبران الهی
ارائۀ قوانین عادلانه
خودآزمایی 1
ب) در سعادت ابدی
ج) تحکیم پیوند بین خالق و مخلوق
خودآزمایی 2
3) وظایف اصلی پیامبران (علیهم السلام)
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 وظایف مردم در پیشگاه انبیاء
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
4. وظایف مردم در پیشگاه انبیاء
خودآزمایی 1
ب) وظایف مردم نسبت به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
تسلیم و اطاعت کامل از ایشان
بلند نکردن صدا نزد ایشان و ادب حضور
نصیحت ارتباط ، توسّل، صلوات و سلام
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 تاریخ انسان وپیامبران(1)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
1. ویژگی های بیان تاریخ در قرآن
خودآزمایی 1
2. تاریخ زندگی انسان
ج) فرمان سجده و استکبار ابلیس
هـ ) توبۀ آدم و فرمان هبوط
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 تاریخ انسان وپیامبران(2)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
2. تاریخ زندگی انسان
خودآزمایی 1
خطاب سوم به فرزندان آدم
خطاب چهارم به فرزندان آدم
خودآزمایی 2
اصول دعوت پیامبران صاحب شریعت
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 تاریخ انسان وپیامبران(3)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
الف) برخورد قوم نوح (علیه السلام) با ایشان
تهمت ضلالت بر نبی
خودآزمایی 1
سرنوشت قوم نوح (علیه السلام)
خودآزمایی 2
ج) برنامۀ الهی برای مردم بعد از ارسال انبیاء
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 اوصاف وامتیازات پیامبران(4)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
4. نگاهی کلّی به تاریخ پیامبران صاحب شریعت
هجرت به کنعان
خودآزمایی 1
مأموریت به انتقال حضرت اسماعیل به سرزمین حجاز
شریعت فرزندان اسماعیل و اسحاق
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 تاریخ انسان و پیامبران (5)
اهداف جلسه
فصل پنجم: تاریخ انسان و پیامبران
نکتۀ اوّل: جایگاه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بین انبیای الهی
خودآزمایی 1
نکتۀ سوم: امتیازهای نبیّ مکرّم اسلام (صلی الله علیه و آله) و کتاب ایشان
افضلیّت نبیّ مکرّم اسلام (صلی الله علیه و آله) بر سایر انبیاء
نکتۀ چهارم: رخدادهای مهمّ زندگی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 2
نکتۀ پنجم: ویژگی های خاصّ نبیّ مکرّم اسلام (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون
شکوه یکتایی

مباحثی از توحید در قرآن  
16 جلسه
نمایش جلسات
1 توحید در قرآن
اهداف جلسه
درآمد
اهمیت علم توحید
خودآزمایی 1
ج) معرفت توحیدی تنها راه رشد و تعالی
رویکرد قرآن به مسئلۀ توحید
خودآزمایی 2
آشکار بودن وجود خداوند
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 معرفة الله(1)
اهداف جلسه
فصل اول: معرفة الله
1. معرفت خدا مقدمۀ هدایت
جواب یک شبهه
خودآزمایی 1
2. انواع معرفت انسان به خداوند
خودآزمایی 2
ب) معرفت عقلی
خودآزمایی 3
روایتی در زمینۀ معرفت عقلی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 معرفة الله(2)
اهداف جلسه
فصل اول: معرفة الله
خودآزمایی 1
د) معرفت فطری
هـ ) ویژگی های معرفت فطری
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 معرفة الله(3)
اهداف جلسه
فصل اول: معرفة الله
خودآزمایی 1
یک روایت از اهل بیت (علیهم السلام)
خودآزمایی 2
3) راه های رشد معرفت توحیدی
ب) ابتلائات الهی
د) عبادت و تسلیم بودن
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 وحدانیت خداوند و نفی شرک(1)
اهداف جلسه
فصل دوم: وحدانیت خداوند و نفی شرک
الف) توضیح کلمۀ «توحید»
خودآزمایی 1
ب) توضیح قول «لا إله إلّا الله»
خودآزمایی 2
ج) سورۀ توحید
خودآزمایی 3
د) روایاتی در توضیح توحید
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 وحدانیت خداوند و نفی شرک(2)
اهداف جلسه
فصل دوم: وحدانیت خداوند و نفی شرک
دلیل دوم: دلیل عقلی اثبات وجود خداوند
خودآزمایی 1
ب) توحید صفاتی و بیان دو معنا
خودآزمایی 2
ج) توحید افعالی
معنای سوم
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 وحدانیت خداوند ونفی شرک (3)
اهداف جلسه
فصل دوم: وحدانیت خداوند و نفی شرک
خودآزمایی 1
نقدی بر لیبرال دموکراسی در قانون گذاری
خودآزمایی 2
هـ ) توحید در عبادت و اطاعت
معصیت (شرک) در اطاعت
خودآزمایی 3
شبهۀ وهابیّت در مسئلۀ شرک
خودآزمایی 4
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 شناخت اسماء و صفات الهی (1)
اهداف جلسه
فصل سوم: معرفت به اسماء و صفات الهی
خودآزمایی 1
معنای اسم و صفت در زبان قرآن
معنای اسم الله
خودآزمایی 2
ب) اقسام اسماء و صفات الهی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 شناخت اسماء و صفات الهی (2)
اهداف جلسه
فصل سوم: معرفت به اسماء و صفات الهی
3. توضیح توقیفی بودن صفات الهی
توضیح روایات دربارۀ توقیفی بودن صفات الهی
خودآزمایی 1
4. توضیح قاعدۀ خروج از حدّین
خودآزمایی 2
5. شناخت صفات الهی از طریق صفات سلبی و افعال الهی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 شناخت اسماء و صفات الهی (3)
اهداف جلسه
فصل سوم: معرفت به اسماء و صفات الهی
خودآزمایی 1
ب) ویژگی های علم الهی
خودآزمایی 2
7. بیان صفت قدرت الهی
خودآزمایی 3
8. توضیح بعضی از صفات سلبی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات (1)
اهداف جلسه
فصل چهارم: رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات
خودآزمایی 1
2. ویژگی های خلقت
ب) بدون الگو بودن خلقت
د) ویژگی های دیگر خلقت
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات (2)
اهداف جلسه
فصل چهارم: رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات
معنای ربوبیت
ج) مرحلۀ سوم ربوبیّت: تقدیر خلقت
خودآزمایی 1
4. ربوبیّت خاصّ پروردگار برای انسان
ب) فضیلت انسان بر کثیری از مخلوقات
ج) خلقت انسان مختار برای پیمودن راه بندگی
جمع بندی مباحث توحید
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 رابطۀ خدای رحمان با مخلوقات (3)
اهداف جلسه
فصل پنجم: عدل الهی و لازمه های آن
بیان قرآن از عدل
1. تعریف عدل
خودآزمایی 1
2. دیدگاه اشاعره دربارۀ عدل الهی
ب) دلایل حسن و قبح عقلی (ذاتی)
خودآزمایی 2
4. دلایل عادل بودن خداوند
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 عدل الهی و لازمه های آن (1) جبر وتفویض
اهداف جلسه
فصل پنجم: عدل الهی و لازمه های آن
1. توضیح دیگاه قائلین به جبر
الف) ادلّۀ قائلین به جبر
خودآزمایی 1
ج) ردّ دیدگاه قائلین به جبر
دلایل قرآنی و روایی بر ردّ جبر
خودآزمایی 2
2. توضیح دیدگاه قائلین به تفویض
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 عدل الهی و لازمه های آن (2 جبر وتفویض
اهداف جلسه
فصل پنجم: عدل الهی و لازمه های آن
قضا و قدر الهی
خودآزمایی 1
2. معنای لغوی قضا و قدر
خودآزمایی 2
تفویض تشریعی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 عدل الهی و لازمه های آن (3) رابطۀ مصائب الهی با عدل الهی
اهداف جلسه
1. معنای خیر و شرّ
ب) معنای دوم
خودآزمایی 1
2. خیر و شرّ نهایی و اختیار انسان
شرور کیفری برای عقاب
خودآزمایی 2
ب) شرور ابتدایی
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون